Onderhandelingen cao ziekenhuizen - NVDA

Onderhandelingen cao ziekenhuizen

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen voor de ziekenhuizen. Waar worden de onderhandelingen mee ingegaan? Nu de pandemie ten einde loopt, is het tijd om de waardering ook in financiële zin te laten zien. Met deze cao-inzet willen we stappen maken om de waardering in Euro’s om te zetten.

We noemen een aantal onderdelen van onze inzet. Eerst inloggen!

[besloten]

1. Inkomen

Uit recent onderzoek van Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) – uitgevoerd mede in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)– is aangetoond dat het salaris van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals 6 tot 9% achterloopt ten opzichte van de publieke sector en de marktsectoren. In het AWVN-onderzoek is de (onregelmatigheidstoeslag) ORT niet meegenomen, terwijl deze in de afgelopen jaren binnen de zorg is versoberd.
Wij willen afspraken met NVZ maken, in een plan van aanpak, over het inlopen van het verschil in inkomen voor werknemers in FWG 35 tot en met FWG 65 ten opzichte van de marktsectoren.

Voor de professionals geldende loonschalen worden verhoogd met structureel 3%.

Een eerste stap om te komen tot een hogere ORT-vergoeding is in de huidige cao, 2019-2021, gezet. Het voorstel is om de onregelmatigheidstoeslag niet meer te maximeren, maar het voor de werknemer geldende uurloon als grondslag voor de ORT-berekening te nemen.

2. Werkdruk

In diverse sectoren zijn cao-afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken op basis van de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden). De NVDA wil in cao’s afspraken maken die ervoor zorgen dat professionals in het primaire proces tot drie jaar eerder kunnen stoppen voor de te verwachten AOW-datum.

Zij krijgen in die periode een uitkering van hun voormalige werkgever van maximaal € 21.200,- per jaar. Werknemers in genoemde beroepsgroepen kunnen dit aanvullen door gedurende deze periode een deel van hun pensioen op te nemen. Deze regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2028.

Vereiste is dat deze werknemers die in de periode na 1 januari 2026 hiervan gebruik willen maken, daarover uiterlijk 31 december 2025 afspraken met hun werkgever gemaakt moeten hebben en uiterlijk 31 december 2028 hun AOW moeten ontvangen.
Om het financieel makkelijker te maken dat de RVU-regeling voor veel (zwaar werk)-sectoren wordt ingevoerd, is in het pensioenakkoord afgesproken dat er 1 miljard euro beschikbaar komt voor de periode 2021 tot en met 2025. In augustus 2020 is hiervan de conceptsubsidieregeling beschikbaar gekomen onder de welluidende titel DIEU (Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden).

We willen afspraken met NVZ maken hoe wij de generatieregeling aantrekkelijker en toegankelijker kunnen maken voor alle professionals binnen het primaire proces. Van de generatieregeling kunnen medewerkers in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2026 gebruik maken van de regeling indien zij in deze periode zestig jaar of ouder zijn of worden.

3. Opleiden en ontwikkelen

De cao regelt dat de werkgever de opleidingskosten om de functie adequaat uit te oefenen volledig vergoedt. Ook is opgenomen dat de werknemer recht heeft op scholing en opleiding voor uitoefening van een andere functie dan die hij uitoefent, als dat past in zijn loopbaanvooruitzicht. In de praktijk worden cursussen om de functie of een toekomstige functie uit te kunnen oefenen vaak geweigerd omdat het afdelingsbudget op is. Hiervoor dient een oplossing te komen.

Wij stellen een ontwikkelbudget voor. Het ontwikkelbudget bedraagt tenminste 1500 euro netto per jaar. Werknemers hebben eigenaarschap en zeggenschap over de invulling van dit budget.

4. Overige voorstellen

Wij willen afspraken met NVZ maken over een driejarig programma waarin herstel van zorgprofessionals na de covidzorg wordt uitgewerkt.

[besloten]

Zie ook