NVDA verheugd over Schippers' reactie titelbescherming - NVDA

NVDA verheugd over Schippers’ reactie titelbescherming

De NVDA is verheugd over de reactie van minister Schippers van VWS ten aanzien van de titelbescherming van de doktersassistent. Schippers zei het verzoek van de NVDA tot opname in de wet BIG te willen beoordelen. Kees Gillis, voorzitter: ‘We hebben goede argumenten waarom de doktersassistent thuishoort in artikel 34 van de wet BIG. De reactie van de minister geeft ons extra motivatie ons verzoek in te dienen. De overleggen die we hebben gehad met VWS en verschillende politieke partijen werpen vruchten af. We gaan door op de ingeslagen weg.’

Vragen van de SP en het CDA
De leden van de SP-fractie en de CDA-fractie in de Tweede Kamercommissie van VWS stelden vragen over opname in de wet BIG.

De leden van de SP-fractie:
Is de Minister het met de leden van de SP-fractie eens dat deze beroepen ook onder de Wet BIG moeten gaan vallen? Zo ja, per wanneer gaat dit plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord minister Schippers: Met de beroepsgroep van doktersassistenten is overleg geweest. Zodra de doktersassistenten een onderbouwing hebben ingediend, waarom zij van mening zijn dat ze in de Wet BIG moeten worden opgenomen, zal ik dit beoordelen.

De leden van de CDA-fractie:
De mate van professionele zelfstandigheid van de beroepsgroep is een belangrijk aspect in de vraag of wettelijke regulering noodzakelijk is. Deze leden vragen of hieruit geconcludeerd moet worden dat beroepen van zorgverleners die onder verantwoordelijkheid van een arts werken, nooit in de Wet BIG (licht of zwaar regime) opgenomen kunnen worden. Geldt dit ook als door ontwikkelingen zoals substitutie van tweede naar eerste lijn zorgverleners binnen een bepaald beroep steeds meer en complexer werk moeten doen? Kan de Minister bijvoorbeeld aangeven of onder deze voorwaarden het beroep van doktersassistent onder het lichte regime (artikel 34) van de Wet BIG zou kunnen vallen?

Antwoord minister Schippers: Ook beroepsgroepen die onder verantwoordelijkheid van een andere beroepsgroep werken, kunnen in het lichte of zware regime worden opgenomen. De apothekersassistent werkt bijvoorbeeld onder verantwoordelijkheid van de apotheker. Voor wat betreft het al dan niet regelen van het beroep van doktersassistent verwijs ik naar mijn antwoord op de vraag van de leden van de SP-fractie.

Wat is de wet BIG?
De Wet BIG vervult een belangrijke rol in het bevorderen en bewaken van de beroepsuitoefening en het beschermen van patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Waar pleiten we voor?
De NVDA pleit voor het regelen van het beroep doktersassistent op grond van artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Opname in artikel 34 leidt tot bescherming van de titel van doktersassistent. Die mag dan alleen worden gevoerd door degenen die een opleiding tot doktersassistent hebben gevolgd. Het regelen van het beroep is nodig, omdat doktersassistenten met steeds minder mensen steeds meer en complexer werk moeten doen.

Enquêteresultaten NVDA oktober 2015:
Titelbescherming van de doktersassistent is noodzakelijk (huisartsen 70% en doktersassistenten 93%)
Direct naar de petitie!
Naar dossier titelbescherming