NVDA wil meer helderheid over zzp'ers en hun positie - NVDA

NVDA wil meer helderheid over zzp’ers en hun positie

De NVDA gaat in gesprek met de overheid om helderheid te krijgen over de positie van de doktersassistenten/ triagisten, die als zzp’er werken of die overstap willen maken.

Om deze informatie en het advies van de NVDA aan zzp-doktersassistenten/-triagisten te lezen moet je ingelogd zijn (alleen voor leden).

[besloten]
Totdat er duidelijkheid is, raden we je aan altijd met een overeenkomst van opdracht te werken en in deze overeenkomst een artikel over vrijwaring op te nemen. Om zo goed mogelijk te waarborgen dat er achteraf geen probleem ontstaat ten aan zien van een onverhoopte naheffing.

Integraal zorgakkoord zet in op beperking inhuur zzp

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties en met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. De NVDA is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit akkoord.

In het IZA zijn ook de nodige afspraken gemaakt die betrekking hebben op zzp’ers. Zzp’ers in de zorg moeten verplicht worden mee te draaien met avond, nacht- en weekenddiensten. Tarieven worden gekoppeld aan cao-lonen en brancheorganisaties gaan regels opstellen over de inzet van zzp’ers om daarmee schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Inhuur zzp’ers beperken

Bij verzekeraars en zorgorganisaties is bezorgdheid over het groeiend aantal zorgprofessionals die als zzp’er werken. Daarom is een flink aantal afspraken vastgelegd in het IZA. Zo ligt er de afspraak dat alle branches in de zorg en welzijn per 1 januari 2024 werkafspraken moeten maken waarin “verantwoordelijkheden tussen medewerkers in loondienst en zzp’ers helder en eerlijk verdeeld zijn, o.a. rondom ANW-diensten (avond-, nacht-, weekenddiensten), scholing en beloning.”

Het meedraaien met de onregelmatige diensten wordt een voorwaarde om als zzp’er ingehuurd te worden. Als onderlinge afspraken maken niet lukt, wordt wettelijke verankering verkend. De beloning van zzp’ers moet gekoppeld worden aan cao-lonen.

Loondienst wordt het uitgangspunt

Als uitgangspunt geldt dat zorgprofessionals ‘waar mogelijk in (vaste) loondienst werken’. De partijen willen dat voor elkaar krijgen door “het zo aantrekkelijk mogelijk maken van werken in loondienst”.

Naast het zo aantrekkelijk mogelijk maken van werken in loondienst door goed werkgeverschap, willen de partijen afspreken dat schijnzelfstandigheid wordt vermeden. “Brancheorganisaties stellen duidelijke regels op over de inzet van zzp’ers en daarmee het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Brancheorganisaties vormen op grond van deze regels een eerste essentiële functie in handhaving van de wet DBA en het voorkomen van schijnzelfstandigheid door hun leden aan deze regels te committeren.”

De NVDA trekt met andere beroepsverenigingen in de eerstelijnszorg op om richting de ministeries van SZW, Financiën en VWS duidelijk te maken dat wij ons niet kunnen vinden in de lijn die in het IZA is afgesproken om het aantal zzp’ers in de zorg actief terug te dringen.

Natuurlijk zijn we tegen schijnzelfstandigheid, maar we vinden ook dat de plannen voorbijgaan aan de toegevoegde waarde van zzp’ers, de wens van mensen om zzp-er te zijn en de enorme tekorten op de arbeidsmarkt.

“Nieuwe POH-GGZ kan niet langer als zzp’er werken” aldus de LHV

Op 15 september 2022 berichtte de LHV dat nieuwe POH-GGZ in de huisartsenpraktijk niet langer via een zzp-constructie kunnen werken. In het bericht is te lezen dat de Belastingdienst dit heeft besloten.

De NVDA heeft dit besluit van de Belastingdienst niet zelfstandig kunnen verifiëren en baseert zich op de informatie afkomstig van de LHV.

In het bericht is ook te lezen dat bestaande overeenkomsten kunnen blijven bestaan, maar dat bij een nieuwe POH-GGZ wordt geadviseerd via een detacheringsbureau te werken of in loondienst.

Wat betekent dit voor andere zorgprofessionals in de huisartsenzorg?

Wat de plannen van het IZA en het bericht vanuit de LHV precies betekent voor de doktersassistenten en triagisten die nu als zzp-er werken, is nog niet met zekerheid te zeggen.

Volgens het bericht van de LHV kunnen “waarnemend huisartsen wel via een overeenkomst van opdracht werken, maar wordt het voor andere beroepen lastig, omdat deze meestal onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts werken.” Hierdoor wordt aangenomen dat er sprake is van een gezagsrelatie, waardoor de Belastingdienst de overeenkomst als een verkapt dienstverband zou kunnen zien.

De NVDA gaat de komende tijd in gesprek met de overheid om helderheid te krijgen over de positie van de doktersassistenten/ triagisten, die als zzp’er aan de slag zijn of die overstap willen maken. Tot dat er duidelijkheid is, raden we je aan altijd met een overeenkomst van opdracht te werken en in deze overeenkomst een artikel over vrijwaring op te nemen. Om zo goed mogelijk te waarborgen dat er achteraf geen probleem ontstaat ten aan zien van een onverhoopte naheffing.

Artikel “Vrijwaring voor belasting en premieheffing achteraf”

Indien er wordt geoordeeld door de Belastingdienst dat er – ondanks de uitdrukkelijke bedoeling van partijen – sprake is van schijnzelfstandigheid (verkapt dienstverband), dan vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor alle afdrachten, (juridische) kosten, schade en boeterente en naheffingen die daaruit voortvloeien, zowel voor wat betreft het werkgevers- als het werknemersdeel van de premies sociale verzekeringen en andere belastingheffingen. Deze komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

Door het artikel van vrijwaring op te nemen bij nieuwe opdrachten en in nieuwe overeenkomsten wordt vooraf afgesproken dat als de Belastingdienst achteraf premies sociale verzekering en belasting gaat heffen omdat zij van mening zijn dat er (bijvoorbeeld ) een gezagsverhouding bestaat dat de doktersassistent/triagist zzp’er dan wordt gevrijwaard van eventuele naheffingen en alle daarmee samenhangende kosten.

Wat te doen bij weigering van opdrachtgever om dit op te nemen?

Indien de opdrachtgever weigert deze bepaling op te nemen, adviseert de NVDA via een detacheerder te werken ofwel alsnog door te praten over een loondienstconstructie, ofwel de opdracht niet aan te nemen.

Zie ook

[/besloten]

[openbaar]

Zie ook

[/openbaar]