MDIEU, generatiepact en RVU uitgelegd - NVDA

MDIEU, generatiepact en RVU uitgelegd

Wat houden de diverse leeftijdsgerelateerde regelingen voor werknemers in? De NVDA legt uit wat deze precies inhouden en wat de verschillen zijn (alleen voor leden).

Er zijn verschillende regelingen: de MDIEU, het generatiepact en de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).

[besloten]

MDIEU

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd. Deze loopt van 2021 tot en met 2025. De minister stelt voor de MDIEU € 964 miljoen beschikbaar voor de periode van vijf jaar.

Met de maatwerkregeling MDIEU vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners. Namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid (gezond de finish halen). Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf.

Met de MDIEU-regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. De subsidie wordt verleend aan samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau en wordt van daaruit doorgeleid aan werkgevers en organisaties binnen de sector.

Generatiepact

Onder de noemer ‘generatiepact’ zetten werknemerspartijen aan de cao-tafel in op afspraken die oudere werknemers de gelegenheid geven om gezond hun pensioen te halen. Het idee erachter is dat oudere werknemers die één of meerdere dagdelen per week minder werken, makkelijker kunnen doorwerken tot de verhoogde pensioenleeftijd van 67 jaar.

Tegelijkertijd vergroot een generatiepactregeling de kans voor jongeren op een vaste baan. Vaak wordt ingezet op een 80/90/100-regeling: 80 procent werken, tegen 90 procent loondoorbetaling en 100 procent pensioenopbouw. Als dan vijf oudere werknemers één dag minder werken, kan dat in theorie één jongere werknemer een vast contract opleveren.

Of er in jouw werksituatie sprake is van een generatiepact is afhankelijk van wat er afgesproken in de voor jou geldende cao. Raadpleeg deze dus, of vraag aan je leidinggevende of aan personeelszaken.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Sinds 1 januari 2021 is het voor oudere werknemers onder voorwaarden mogelijk om eerder te stoppen met werken. Werkgevers kunnen werknemers maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd een uitkering aanbieden die even hoog is als de AOW. Zij kunnen dit bedrag aanvullen door hun pensioen al te laten ingaan.

Voor de duidelijkheid nog een kort stukje historie. Op 1 januari 2005 is de Wet op de loonbelasting aangepast met betrekking tot de fiscale facilitering van VUT en pensioen, en werden er nieuwe fiscale regels van kracht. Dit stelsel van nieuwe regels werd aangeduid met de Wet VPL (VUT, prepensioen en levensloop).

Het begrip VUT-regeling kreeg een nieuwe definitie: een regeling die tot doel heeft een overbruggingsuitkering tot de pensioendatum te bieden. Het VUT-begrip is hiermee in beginsel zeer ruim geformuleerd. Ziet de Belastingdienst een regeling als een RVU, dan was de werkgever tot 1 januari 2021 een eindheffing verschuldigd; sinds 2011 bedroeg deze 52%.

Boetevrij tot € 22.000

Normaal gesproken betalen werkgevers een RVU-heffing als ze oudere werknemers een uitkering aanbieden. Deze heffing is tijdelijk afgeschaft. Dit is bedoeld als tegemoetkoming voor werknemers (veelal in zware beroepen) die zich niet goed konden voorbereiden op de hogere AOW-leeftijd. Voor uitkeringen tot ongeveer € 22.000 per jaar hoeft geen RVU-heffing te worden betaald. Het boetevrije bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de AOW. De fiscale boetevrijstelling is nu € 1.847 per maand.

Mogelijk tot 2026

De versoepeling van de RVU-heffing geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Werknemers kunnen uiterlijk op 31 december 2025 gebruikmaken van deze mogelijkheid. Vanaf dat moment kan een werknemer nog 3 jaar een uitkering van de werkgever ontvangen.

De RVU-regeling is geen subsidie vanuit de overheid, maar het kan wel een cao-afspraak zijn. Als een RVU-regeling is opgenomen in de cao, wordt deze veelal pas in 2022 van kracht. De regeling kan ook door de individuele werkgever ingezet worden. Of er een cao-afspraak is moet de werknemer zelf nakijken. Dit hangt ook af van het werkveld. Een sector of werkgever kan een MDIEU-subsidie aanvragen om een RVU regeling (deels) mee te financieren.

[/besloten]