Update onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG - NVDA

Update onderhandelingen Cao Gezondheidscentra/AHG

Afgesproken is om in juli (ook) te onderhandelen over een ‘beleidsarme’, kortdurende cao vanaf 1 januari 2018. Dit betekent dat er nu inhoudelijk weinig tot niets gaat veranderen in de cao, maar dat er wel afspraken worden gemaakt over het salaris en uitkeringen, zodat daar geen stilstand in optreedt.

Vanwaar stilstand op inhoudelijk beleidsniveau?
Begin april werd bekend dat werkgeversvereniging InEen de huidige Cao Gezondheidscentra/AHG wil ‘ontmantelen’ en iedere functiegroep onder de cao van zijn eigen werkveld wil laten vallen. De werknemers wilden eerst een toets om de gevolgen hiervan in te kunnen schatten. Intussen is die juridische toets uitgevoerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat het een inhoudelijk complex traject wordt om de overgang naar aanpalende cao’s mogelijk te maken. Een zorgvuldige uitwerking van het voorstel van InEen vraagt tijd. Daarom is afgesproken dat we in juli ook gaan onderhandelen over een ‘beleidsarme’, kortdurende cao vanaf 1 januari 2018. Zodra er meer duidelijkheid is over hoe we met het voorstel van InEen verdergaan en wat er voor afspraken kunnen worden gemaakt voor 2018 zullen we je informeren.

We hebben alles afwegende toegezegd mee te zullen werken aan het vervolg van dit traject, maar dat we niet willen dat werknemers er op achteruitgaan en dat we ook kritisch blijven op de noodzaak van het voorstel. Een harde eis is bovendien dat InEen zich maximaal inzet om iedereen onder te brengen in een cao. InEen heeft aangegeven die maximale inzet te willen plegen. Uiteraard zullen wij, daar waar mogelijk, onze invloed en expertise aan andere cao tafels maximaal benutten.

Wat is de aanleiding?
Ineen vindt een aparte cao voor gezondheidscentra niet toekomstbestendig en is van mening dat de cao aan betekenis verliest, omdat er steeds een vergelijking wordt gemaakt met aanpalende cao’s. InEen vindt het daarom beter als iedere functiegroep die in een gezondheidscentrum werkt, onder de cao van zijn eigen werkveld valt. Zodra er meer duidelijkheid is over hoe we met het voorstel van InEen verdergaan en wat er voor afspraken kunnen worden gemaakt voor 2018 zullen we je informeren.

Dit voorjaar hebben we hierover gesproken met InEen. We hebben toegezegd mee te werken aan het vervolg van dit traject, maar wel onder voorwaarden. Samen met de andere werknemersorganisaties (FBZ  en FNV) hebben we aangegeven onze bedenkingen te hebben bij het standpunt van InEen. Wij willen geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden en vinden het belangrijk dat er oog is voor het profiel van gezondheidscentra, dat onderscheidend is van andere zorginstellingen. Afgesproken is toen dat we pas verder zouden praten als het voorstel van InEen juridisch is getoetst.