Update Cao gezondheidscentra : Werknemers en werkgevers verschillen van mening over toekomst Cao - NVDA

Update Cao gezondheidscentra : Werknemers en werkgevers verschillen van mening over toekomst Cao

In november 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG), die vanaf 1 januari 2018 moet ingaan. We hebben intussen een aantal keren gesproken met werkgeversvereniging InEen, die van mening is dat de arbeidsvoorwaarden een andere vorm moeten krijgen dan in de huidige cao. Samen met de andere werknemersverenigingen hebben wij daar onze bedenkingen over. 

Wat wil InEen?
InEen heeft aangegeven dat ze een aparte cao voor gezondheidscentra niet toekomstbestendig vindt, onder meer omdat het aantal werknemers in gezondheidscentra daalt en er een grote verscheidenheid is in gezondheidscentra. Daarnaast is ze van mening dat de cao aan betekenis zou verliezen, omdat er steeds een vergelijking wordt gemaakt met aanpalende cao’s. InEen zou het daarom beter vinden als iedere functiegroep die in een gezondheidscentrum werkt, onder de cao van zijn eigen werkveld valt. Dat betekent bijvoorbeeld dat apothekers onder de Cao Apothekers zouden gaan vallen, de doktersassistenten onder de Cao Huisartsenzorg en huisartsen onder een cao voor huisartsen. Voor de werknemers die niet kunnen worden ondergebracht in een bestaande cao, wil zij tot alternatieve oplossingen komen met werknemersorganisaties. Overigens staat het bestaansrecht van gezondheidscentra absoluut niet ter discussie.

Wat willen wij?
Samen met de andere twee werknemersorganisaties aan deze cao-tafel (FNV en FBZ) hebben wij onze bedenkingen uitgesproken over het voorstel van InEen. Ook als het gaat om de juridische aspecten.

Wij willen geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden en/of een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers nu en in de toekomst. Belangrijk feit is dat gezondheidscentra zich onderscheiden van andere zorginstellingen, hetgeen tot zijn recht moet blijven komen.

Wij hebben aangegeven slechts verder te willen praten over het voorstel van InEen als haar voorstel juridisch wordt getoetst, waarbij alle arbeidsvoorwaardelijke consequenties in kaart worden gebracht. Wij hebben InEen gevraagd hier een onderzoek naar in te stellen. Dit verzoek is ingewilligd. Uitkomst van dit onderzoek wordt half mei a.s. verwacht. Op basis daarvan gaan we nader in gesprek en zullen we u informeren.

Door deze ontwikkelingen wordt het overleg over de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao Gezondheidscentra/AHG (vanaf 1 januari 2018) vertraagd.

Vragen?
Indien je vragen hebt over deze ontwikkelingen kun je een mail sturen aan cao@nvda.nl