Nieuw competentieprofiel POH van kracht - NVDA

Nieuw competentieprofiel POH van kracht

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen. Het profiel is vastgesteld door de NVDA, NVvPO, V&VN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen en bevat afspraken over de positie en ontwikkeling van de POH-functie in de huisartsenzorg.

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) begeleidde het actualiseren van het POH-profiel. “Het beschrijft wat de huisartsenzorg van de POH aan kennis, houding en vaardigheden nodig heeft om patiënten goede zorg te bieden”, licht Paulus Lips, voorzitter SSFH, toe. “Ook geeft het profiel inzicht waarin deze functie verschilt met die van de Prakijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH). Dat schept duidelijkheid voor werknemers en werkgevers. De huidige functietitel POH-Somatiek passen we aan naar POH. Het werk van de POH is breder en raakt ook de psychische en sociale facetten van het leven van patiënten.”

Onderscheid praktijkondersteuner huisartsenzorg en praktijkverpleegkundige huisartsenzorg
In het competentieprofiel van de POH is ook het verschil tussen de POH en de PVH beschreven. De POH houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen. De POH leert de patiënt omgaan met zijn beperkingen, stimuleert de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook speelt de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners.

Vanwege de groeiende groep oudere patiënten en patiënten met een hoog complexe zorgvraag heeft de huisartsenzorg eveneens behoefte aan een PVH.  Deze patiënten hebben een combinatie van problemen, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, twee of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig en iemand moet protocoloverstijgend kunnen handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg. Deze PVH wordt opgeleid met een kopopleiding/extra modulen na de hbo-v (BN2020)-opleiding. De eerste PVH’s stromen vanaf 2020-2021 uit naar de huisartsenpraktijk.

De werkgever kiest
De inzet van een POH en/of PVH hangt af van de keuzes die de huisarts maakt. Hoe ziet de patiëntenpopulatie er uit? Welke zorg wil ik bieden als praktijk en welke zorg draag ik graag over als huisarts? Antwoorden op dit soort vragen bepalen in welke mate een POH en/of PVH deel uitmaakt van het ondersteunend team.

Vervolgactiviteiten

Nu het nieuwe competentieprofiel voor de POH is vastgesteld, gaan convenantpartijen onder regie van SSFH verder aan de slag met het:

  • onderzoeken van een uniform toelatingsassessment POH
  • verkennen van de mogelijkheden voor het certificeren van de POH-opleidingen;
  • verkennen of het PVH-profiel 2014 geactualiseerd moet worden en zo nodig op korte termijn uitvoeren.

Ben je POH? Lees dan de veelgestelde vragen over het nieuwe profiel
Het rapport over het POH-competentieprofiel