Geld beschikbaar voor goede zorg in de buurt - NVDA

Geld beschikbaar voor goede zorg in de buurt

In 2018 is €75 miljoen euro beschikbaar voor verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn, waarover een afspraak is met een zorgverzekeraar. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen. (Bron Zorgenz.nl)

NVDA-voorzitter Kees Gillis is verheugd dat er 75 miljoen beschikbaar komt door substitutie van de tweede naar de eerste lijn. De werkdruk in de eerstelijn is hoog en zij kunnen met dit geld een prima bijdrage leveren aan het dicht bij de patiënt zorg verlenen en ook de zorgkosten in de hand te houden. De uitdaging is nu om de goede projecten en initiatieven te vinden waar nu nog geen financiering voor is, maar wel nodig  zijn om de druk op de zorg in de eerste lijn te verlichten.

Heb jij met je team samen een goed idee dat in de praktijk al werkt? Bespreek het met je werkgever en/of de huis(artsen) en bekijk de website hieronder hoe het verder gaat.

Meer informatie
De taakgroep maakt gebruik van de website zorgopdejuisteplek.nl voor het delen van voorbeelden, en voor vragen en antwoorden. Als er vragen zijn over (afspraken omtrent) substitutie kunt u zich wenden tot het bureau van InEen: info@ineen.nl

Resterend bedrag blijft in tweede lijn
Hoe eerder initiatieven bekend zijn, hoe groter de kans dat er afspraken worden gemaakt die impact hebben op de besteding van de middelen in 2018. Het kan ook zijn dat de bestedingen onder het bedrag van € 75 miljoen blijven. Met name voor de eerste lijn betekent dat een strop. Want in dat geval blijven de resterende middelen in het budgettair kader van de tweede lijn.

Snelheid geboden
Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie-afspraken in 2018, haalt de NZa eind november 2017 op voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt. Snelheid is dus van groot belang bij het ontwikkelen van substitutie-initiatieven voor 2018. Betrek daarbij vanaf de start de  zorgverzekeraar, zodat de afspraken in de driehoek eerste lijn-tweede lijn-zorgverzekeraar worden vastgelegd.

Taakgroep substitutie
Deze aanpak is ontwikkeld door eerstelijnszorgverleners en -organisaties, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en VWS gezamenlijk. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben zitting in de “taakgroep substitutie”. Deze taakgroep zal zich buigen over mogelijke knelpunten. Daarnaast richt ze zich op het bijdragen aan ondersteuning van de regionale en lokale praktijk, zoals:

  • monitoring van de afspraken en realisatie
  • ondersteuning voor initiatiefnemers in de vorm van model-businesscases en vraagbaak
  • formats businesscases voor afstemming met zorgverzekeraar
  • het laten zien van substitutie-potentieel
  • het delen van good practices

De komende periode deelt de taakgroep diverse instrumenten ter ondersteuning voor substitutie-afspraken. Denk aan voorbeelden voor businesscases of voor substitutievoorstellen, een website of lijst met FAQ’s, contactgegevens of directe ingangen voor overleg met de betreffende zorgverzekeraar, voorbeeldlijsten met substitueerbare zorg e.d.