Betere inschaling van de triagist op de HAP - NVDA

Betere inschaling van de triagist op de HAP

De NVDA zet zich samen met BTN al jaren in voor een betere beloning voor triagisten. De cao-partijen zijn nu overeengekomen om triagisten A en B die avond-, nacht- en weekenden werken (ANW) extra tredes toe te kennen in de salarisschalen. Daarnaast is de triagist C opgenomen in schaal 6.

De cao-partijen NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, LHV en InEen hebben er als werknemersorganisaties lang over moeten spreken met de werkgevers. De NVDA is blij dat de werkgevers met deze extra tredes nu ook een stap maken in de erkenning van de zwaarte en belasting van de functie triagist.

De invoering van de extra treden voor de triagisten die nu al werkzaam zijn in de ANW gaat in twee stappen. Eén extra trede wordt met terugwerkende kracht per 1 augustus 2023 toegekend, de tweede extra trede per 1 januari 2024.

Volledige tekst

Hieronder staat de volledige tekst, met toelichting.

Functiewaardering en inschaling van de triagist op de HAP

In de cao huisartsenzorg 2022-2023 was afgesproken de functie van triagist opnieuw te beschrijven en te wegen in de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). De cao-partijen hebben dit traject afgerond en het volgende besloten:

  • Introductie van een extra beloningselement in de Cao huisartsenzorg voor triagisten A en B die specifiek in de avond-, nacht- en weekenden (ANW) werkzaam zijn;
  • Opname in de Handleiding FWHZ van de functie Triagist C in schaal 6 van de Cao Huisartsenzorg.

Verder zal nader onderzoek plaatsvinden naar de functiewaarderingssystematiek in de huisartsenzorg. Daarbij wordt de waardering van ANW-functies expliciet meegenomen.

Toelichting

In 2022 heeft bureau FWG in opdracht van de cao-tafel een onderzoek gestart naar de functiewaardering en inschaling van de triagist op de Huisartsenspoedpost. Uit dit traject kwam het voorstel een nieuwe functie, Triagist C, te introduceren. Dit betreft triagisten met coördinerende en/of regisserende taken.

Daarnaast zijn de cao-partijen overeengekomen een extra beloningselement in de cao op te nemen voor triagisten A en B, indien zij werkzaam zijn in de avond-, nacht- en weekenden (ANW). Dit is als erkenning voor de toegenomen complexiteit van het werken in de ANW.

Die complexiteit heeft met een combinatie van factoren te maken:

  • Het steeds meer in wisselende teams werken, zonder vaste back-up wat de communicatie bemoeilijkt. Ook vraagt dit een hogere zelfstandigheid van de triagist.
  • Een toegenomen psychische belasting als gevolg van een andere mentaliteit van en bejegening door patiënten, hogere werkdruk (meer en complexere zorgvragen, tekort aan mensen) en het besef van de consequenties van een verkeerde urgentie.

De extra beloning wordt als volgt vormgegeven:

  • Voor triagisten in de ANW geldt dat ze naast de reeds bestaande extra salaristrede bij behalen van het door InEen erkende diploma een extra trede krijgen (dus twee treden bij het behalen van het diploma als de triagist in de ANW gaat/ blijft werken).
  • Voor triagisten in de ANW geldt dat ze na één jaar werken in de ANW (en bij goed functioneren) wederom een extra trede krijgen (naast de reguliere periodiek).
  • Bij het bereiken van het maximum van de schaal worden extra treden boven het maximum toegekend. Hiermee is de uitloop van schaal 5 voor de triagist in de dagpraktijk één salaristrede, en voor de triagist in de ANW drie treden.
  • De triagist C behoudt in schaal 6 de extra trede voor het diploma (de uitloop omvat dus één trede boven het schaalmaximum van schaal 6).

De invoering van de extra treden voor de triagisten die nu al werkzaam zijn in de ANW verloopt -onafhankelijk van wanneer voor 1 augustus 2023 het door InEen erkende diploma is behaald – in twee stappen. Eén extra trede wordt met terugwerkende kracht per 1 augustus 2023 toegekend, de tweede extra trede per 1 januari 2024.

Zie ook