Onderhandelaarsakkoord cao Huisartsenzorg 2022-2023 - NVDA

Onderhandelaarsakkoord cao Huisartsenzorg 2022-2023

De onderhandelingspartijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao Huisartsenzorg 2022-2023: 7% loon in 2 jaar en naar een volledige 13e maand in de cao Huisartsenzorg. 

Vanaf begin december 2021 heeft de NVDA samen met de andere werknemersorganisaties overleg gevoerd met de werkgevers LHV en Ineen om te komen tot een nieuwe cao Huisartsenzorg. De gesprekken hadden een constructief karakter en partijen hebben op 9 februari 2022 overeenstemming bereikt. Het volledige akkoord (pdf) leggen we deze week voor aan de leden.

De hoofdlijnen van het akkoord vatten we even samen:

Looptijd van 2 jaar

Er is een looptijd van 24 maanden afgesproken: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Loonsverhoging van 7% in twee jaar

  • Per 1 mei 2022 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 3% voor de schalen 1 tot en met 9 en 2% voor de schalen 10 en hoger.
  • Per 1 mei 2023 volgt een structurele salarisverhoging voor alle schalen van 2,6%.

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2022 verhoogd met 1% en in 2023 met 0,83%, er is vanaf 2023 dan een volledige 13e maand salaris in december uit te betalen.

ANW-toeslag deels naar 60%

De ANW-toeslag wordt verhoogd naar een 60% toeslag voor de uren:

  • op zondag tussen 0.00 uur en 8.00 uur;
  • op de algemeen erkende feestdagen genoemd in de cao;
  • vanaf 18.00 uur op 24 en 31 december en op de vrijdagen voorafgaand aan het Paas- en Pinksterweekeinde en de vrijdagavond na Hemelvaartsdag.

Kosten (her)registratie naar een hogere vergoeding

De vergoeding van de kosten van (her)registratie in de door cao-partijen erkende registers wordt verhoogd naar maximaal € 125,- netto één keer in de vijf jaar.

Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ); de functie triagist opnieuw gewogen

In 2022 wordt de functie van triagist opnieuw beschreven en gewogen in FWHZ. Voor de zomer wordt afgesproken welke andere functie(s) daarvoor ook in aanmerking komen. Tijdens de looptijd van de cao wordt de bezwaarprocedure FWHZ herzien.

Afspraken over scholing, werkdruk, sociale veiligheid persoonlijk levensfase budget, en ‘groen werken’

Het tekort aan doktersassistenten en triagisten blijft, evenals de werkdruk. Daarnaast lijken agressie en sociale onveiligheid toe te nemen, de coronapandemie heeft dit versterkt.

Mede vanuit deze gedachten zijn in het cao-overleg afspraken gemaakt die moeten leiden tot een toekomstbestendige cao om een aantrekkelijke sector te blijven voor de huidige en toekomstige werknemers.

De thema’s uit de cao 2021 zoals scholing en bevordering digivaardigheid, duurzame inzetbaarheid en een Persoonlijk Levensfase Budget worden omgezet in concrete afspraken en handreikingen aan werkgevers en werknemers.

Verder zijn nieuwe thema’s afgesproken die cao-partijen ter voorbereiding op een volgende cao met elkaar gaan verkennen en uitwerken.

Die thema’s omvatten onder andere de sociale veiligheid, het verlagen van de werkdruk en het bevorderen van het groene werken om zo als sector een bijdrage te leveren aan klimaat en milieu.

Zie ook