Vaccinatiestrategie ministerie, op hoofdlijnen - NVDA

Vaccinatiestrategie ministerie, op hoofdlijnen

Minister De Jonge heeft recent zijn Covid-vaccinatiestrategie naar de Tweede Kamer gestuurd. De NVDA heeft de belangrijkste punten voor onze leden samengevat.

[besloten]

Inhoud:

 • Toelating meerdere vaccins
 • Doelgroepen eerste vaccinatieronde
 • Personeel
 • ICT en registratie
 • Communicatie
 • Richtlijn

Toelating meerdere vaccins

Op 4 januari 2021 start het vaccinatieproces. Op 8 januari vindt dan de eerste vaccinatie plaats.

Kort na markttoelating worden de eerste vaccins van BioNTech/Pfizer geleverd. Het leveringsschema ziet er op dit moment als volgt uit:

 • December: 174.525 doses
 • Januari: 659.100 doses
 • Februari: 673.725 doses
 • Maart: 994.500 doses

Op 17 december maakte het EMA bekend dat zij mogelijk op 6 januari al een advies ter goedkeuring kan geven voor het vaccin van Moderna.

Het RIVM heeft inmiddels vernomen dat ook de onderzoeken van AstraZeneca zich in de afrondende fase bevinden en dat alle benodigde documenten waarschijnlijk nog dit jaar bij het EMA worden ingediend. Een advies van het EMA wordt 3-4 weken na indiening verwacht. Mocht het advies van het EMA positief zijn, dan verwacht AstraZeneca dat de eerste leveringen vanaf eind januari plaatsvinden.

Doelgroepen eerste vaccinatieronde

De zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning ontvangen als eerste een uitnodiging voor de COVID-19 vaccinatie. Vanwege de specificaties van het BioNTech/Pfizer vaccin vinden de vaccinaties plaats op 25 centrale locaties.

Begin januari 2021 verwacht de minister een advies van het EMA over het vaccin van Moderna. Mogelijk kunnen de eerste vaccins kort daarna worden geleverd. Dit zou kunnen betekenen dat ook in januari gestart kan worden met het uitnodigen van de bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking wonend in een instelling. Naar verwachting is het vaccin van Moderna, vanwege de logistieke kenmerken, geschikt voor meer kleinschalige toediening in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

In instellingen waaraan een eigen arts (specialist ouderengeneeskunde c.q. arts verstandelijk gehandicapten) verbonden is, zal deze of een andere medewerker de cliënten vaccineren. In overige instellingen zullen huisartsen de cliënten vaccineren.

Na de vaccinatie van de eerste groep kwetsbare mensen en de zorgmedewerkers die met deze groepen werken, komen mogelijk al snel ook volgende groepen in beeld. Na de eerste groep kwetsbaren en hun zorgmedewerkers volgen achtereenvolgens:

 • 60-plussers:
  • Met een medische indicatie, bijv. diabetes, luchtwegziekten, chronische nierziekten, afweerstoornis
  • Zonder medische indicatieBij deze groep start men met de oudste leeftijd cohorten, omdat deze mensen het meest kwetsbaar zijn. Hierbij geldt dat een nadere onderverdeling mogelijk noodzakelijk zal zijn, in verband met de omvang van de leveringen van vaccins.
 • Mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie
 • Zorgmedewerkers van bovengenoemde groepen
 • Zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten met COVID-19
 • Overige zorgmedewerkers
 • Mensen tussen de 18 en 60 jaar. Het gaat daarbij om iedereen zonder onderliggend lijden

De eisen die het BioNTech/Pfizer vaccin op dit moment stelt aan opslag en distributie maken het noodzakelijk dat de vaccinatie op centrale locaties plaatsvindt.

Personeel

Er zijn voor het BioNTech/Pfizer vaccin twee prikken nodig met een tussentijd van drie weken tussen beide vaccinaties. De zorgmedewerkers worden ingepland op basis van het aantal beschikbare vaccins. Uitgangspunt is dat de tweede vaccinatie in voorraad is bij de eerste uitnodiging.

De GGD’en werken hard aan het inrichten van de locaties voor de COVID-19 vaccinatie. In elke GGD-regio komt één vaccinatielocatie voor de vaccinatie van zorgmedewerkers door de GGD’en.

De minister heeft aangegeven dat GGD’en deels al beschikken over geschikt medisch personeel dat vaccins kan toedienen en dat het essentieel is dat voldoende, goed opgeleid personeel beschikbaar is. Zo nodig kunnen mensen met een niet medische achtergrond opgeleid worden, die via de verlengde armconstructie onder het toezicht van medisch personeel vaccinaties kunnen uitvoeren.

Daarnaast zijn er in totaal circa 1.500 ondersteunende medewerkers nodig. Het gaat daarbij om medewerkers die de vaccins gereed maken om toegediend te worden, om medewerkers met administratieve taken, EHBO’ers, schoonmakers en beveiligers. Voor de periode na deze eerste tranche wordt de benodigde capaciteit op dit moment in beeld gebracht. Mocht een tekort dreigen, dan ligt er al een aanzienlijke hoeveelheid aanbiedingen van partijen die kunnen en willen helpen.

ICT en registratie

In week 53 voeren de GGD’en de gebruikerstesten uit met CoronIT, het systeem waarin zij de gezette vaccins registreren.

GGD GHOR Nederland breidt haar systeem CoronIT uit, ten behoeve van de uitvoering van het vaccinatieprogramma. Het systeem wordt zowel gebruikt voor het maken van afspraken voor vaccinatie als voor registratie. In het systeem wordt vanzelfsprekend vastgelegd wie wordt gevaccineerd, met welk vaccin en welke batch. Daarnaast moet het systeem ook de triage in het callcenter ondersteunen

Centrale registratie COVID-19 vaccinatie

Zoals in eerdere brieven aan de Tweede Kamer is gemeld, speelt centrale registratie een belangrijke rol bij het COVID-19 vaccinatieprogramma. Aangezien dit vaccinatieprogramma van een nog niet eerder in Nederland vertoonde omvang en complexiteit is, acht de minister een goede registratie van essentieel belang om op landelijke en regionaal niveau goed zicht te houden op de veiligheid en effectiviteit van de afzonderlijke vaccins. Doordat we waarschijnlijk met meerdere typen vaccins te maken krijgen met verschillende productkenmerken, wat gevolgen heeft voor de toedieningsstrategieën en keuze van doelgroepen, is dit extra van belang. Ook biedt een centraal register inzicht in de vaccinatiegraad in de verschillende doelgroepen. Een centraal register geeft mensen de mogelijkheid hun eigen vaccinatiestatus in te zien.

Bovendien maakt een centraal vaccinatieregister het mogelijk om zo snel mogelijk mensen op individuele basis te informeren mocht zich een veiligheids- of effectiviteitsprobleem met een bepaald vaccin of een bepaalde batch voordoen.

Mensen zullen geïnformeerd worden over opname van hun vaccinatiegegevens in een database en vooraf om toestemming gevraagd worden over opname van vaccinatiegegevens in een database. Er is de afgelopen weken constructief overleg gevoerd met de LHV over de wijze waarop het vooraf toestemming geven door mensen die zich laten vaccineren kan worden ingevuld. Het gaat hierbij om het toestemming verlenen ten behoeve van het delen van data uit de huisartsinformatiesystemen met het RIVM.

Communicatie

De minister vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Sinds 14 december zijn er radiospotjes waarin wordt verwezen naar de website coronavaccinatie.nl. Op de website is informatie te vinden over de vaccins, uitleg over de werking, bijsluiters, bijwerkingen etc.

Richtlijn

Het RIVM maakt samen met de betrokken (uitvoerende) partijen een richtlijn ‘Uitvoering COVID-19 vaccinatie’. De conceptrichtlijn komt 24 december online. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een e-learning met algemene informatie over de ontwikkeling van de vaccins, doelgroepen, rollen stakeholders, uitvoeringsaspecten en voorbeeldgesprekken. Daarnaast komen er hoofdstukken specifiek voor elk vaccin. De e-learning komt 4 januari op de RIVM-website, op een aparte pagina over de COVID-19 vaccinatie die gericht is op zorgprofessionals.

[/besloten]

Zie ook