Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019-2020 - NVDA

Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019-2020

Op diverse momenten in 2018 en 2019 is er intensief overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe Cao Huisartsenzorg. De gesprekken hadden een prettig en constructief karakter en partijen hebben op 17 april 2019 overeenstemming bereikt.

Het volledige principeakkoord wordt binnenkort voorgelegd aan de leden/ achterbannen.

Hieronder staan de hoofdlijnen van het principeakkoord:

Looptijd

Er is een looptijd van 22 maanden overeengekomen (van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020).

Loon

De lonen worden structureel verhoogd met 6% en wel op de volgende wijze:

  • 3% per 1 juli 2019 en
  • 3% per 1 april 2020

Thema’s

Cao-partijen zijn de cao-onderhandelingen in december 2018 gestart met het evalueren van veranderingen in de huisartsensector om dat te vertalen naar de cao Huisartsenzorg. Daarbij is vanuit de gezamenlijkheid (werkgevers- en werknemersorganisaties) gekeken naar wat cao-partijen bindt en wat nodig is voor de nabije toekomst.

Er komt veel af op de huisartsenzorg. Als werkgevers en werknemers zullen we ons moeten voorbereiden op een toekomst die in veel opzichten – soms ingrijpende – veranderingen in de huisartsenzorg zullen inhouden. Deze veranderingen noodzaken tot meer teamwork en voortdurende ontwikkeling van ieders vakmanschap en professionaliteit.

Het is belangrijk om een aantrekkelijke sector te blijven voor de huidige en toekomstige werknemers. Vanuit die gedachten zijn in het cao-overleg afspraken gemaakt die moeten leiden tot een toekomstbestendige cao ter ondersteuning van de werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg. Die afspraken omvatten onder andere dat tijdens de looptijd van de cao gewerkt zal worden aan de volgende thema’s: realiseren van een visie op de (toekomstige) werknemer in de huisartsenzorg, uitvoeren van het programma duurzame inzetbaarheid ’fluitend naar het werk”, realiseren van een toegankelijke, eenduidige en praktische Cao Huisartsenapp en het bevorderen van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ)

De Cao zal worden geactualiseerd en verduidelijkt waar nodig mede in verband met nieuwe wetgeving. De functie van Praktijkmanager wordt opgenomen in FWHZ. Daarnaast zal tijdens de looptijd van de Cao een viertal functies (her)beschreven en gewogen worden in FWHZ: Doktersassistent (inclusief de Spreekuurondersteuner), Praktijkondersteuner Huisartsenzorg, Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant.

Utrecht, 19 april 2019

 

Zie ook