Principeakkoord Cao Huisartsenzorg bereikt: 4,5% loonsverhoging voor de werknemers - NVDA

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg bereikt: 4,5% loonsverhoging voor de werknemers

Op maandag 29 mei 2017 is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. De cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019. De NVDA is verheugd over dit feit en heeft er vertrouwen in dat we een goed akkoord voorleggen aan onze leden.

Salarisontwikkeling

Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent, waarna per 1 juli 2018 een salarisverhoging van 1,5 procent volgt. Voorts wordt over zowel 2017 als 2018 een eenmalige uitkering betaald van 0,5 procent tegelijk met de eindejaarsuitkering.

Hieronder staan de belangrijkste punten uit het akkoord. Download het hele akkoord.

Duurzame inzetbaarheid

Cao partijen zijn het er over eens dat duurzame inzetbaarheid van werknemers een belangrijk thema is. Daartoe hebben partijen een werkgroep ingesteld. Tijdens de looptijd van de cao zullen zijn aan de slag gaan, met de thema ‘werkdruk’ als een van de prioriteiten.

Scholing

Het belang van scholing willen cao partijen blijven benadrukken. Ter bevordering van het volgen van scholing is afgesproken dat in het geval de werkgever geen of minder dan 10 uur scholing per jaar verplicht stelt, de werknemer dan zelf jaarlijks het recht heeft om in werktijd en op kosten van de werkgever naar eigen keuze gecrediteerde scholing te volgen tot een maximum van 10 uur.

Door de toename van de kleinere contracten in de huisartsenzorg wordt het scholingsrecht aangepast voor werknemers die een contract hebben van minder dan gemiddeld 8 uur per week. In dat geval bedraagt het scholingsbudget 10 in plaats van 20 uur per jaar.

Daarnaast wordt de terugbetalingsverplichting aangepast. Als er studiefaciliteiten zijn verleend en er is een schriftelijke afspraak gemaakt over terugbetaling, kan terugbetaling verlangd worden indien die studiekosten meer bedragen dan € 1.000,-.

De triagist : een definitieve passende positie in de CAO

Naar aanleiding van het onderzoek naar de functie en de werkbeleving van de triagist en het daaraan gekoppelde FWG advies zijn er afspraken gemaakt die deel uitmaken van het principeakkoord. Met deze afspraken zijn cao partijen ervan overtuigd dat de functie van de triagist binnen de huisartsenzorg en de cao definitief een passende positie heeft gekregen.

Met ingang van 1 januari wordt een regeling voor de diplomatoeslag gewijzigd, waarbij bij het behalen van het diploma een periodiek in de schaal wordt toegekend. Bij het bereiken van het maximum van de schaal wordt een extra periodiek boven het maximum van de schaal toegekend. Dit vervalt indien men zich niet binnen vijf jaar laat her- registreren. Voor werknemers die voor 1 januari 2018 de diplomatoelage hebben gekregen geldt een overgangsregeling die erop neerkomt dat zij de toelage behouden, ongeacht de herregistratie, dit is vooral van belang voor de werknemers die werken in de dagpraktijken. Voorts wordt de eindejaarsuitkering ook over de ANW-toeslag berekend. Vanaf december 2017 wordt dit voor de helft en vanaf december 2018 wordt dit volledig betaald.

Verder zijn er onder andere afspraken gemaakt over werken in de nacht, verhoging ANW op vrijdagavond voor de feestdagen, lees vooral het akkoord!

Werkafspraken van cao partijen

Voor de looptijd van de nieuwe cao zijn er tussen partijen afspraken gemaakt om diverse zaken te actualiseren en te analyseren. Dat geldt o.a. voor functiewaarderingssysteem en onderzoek naar het inzetten van zzp-ers en de daarbij te hanteren tarieven.

Tot slot

Tot slot zijn er tussen partijen nog een aantal afspraken gemaakt over werkoverleg, verplicht verlof, opzegtermijn, extra verlof voor bestuurswerkzaamheden, u kunt deze nalezen in het akkoord.

Voorzitter Kees Gillis is ingenomen met het behaalde resultaat en legt het principeakkoord met vertrouwen aan de achterban voor. “Tijdens de laatste overlegronde op 11 april 2017 bleek dat werkgevers- en werknemerspartijen met name op het punt van de gewenste en geboden loonruimte te ver uit elkaar lagen. Dat leidde tot een tijdelijke stopzetting van de onderhandelingen. Wij hebben die tijd gebruikt voor overleg met onze achterban, maar we hebben ook signalen aan werkgevers afgegeven. Dat alles heeft nu geleid tot een goed akkoord waar stevig over is onderhandeld. Onze onderhandelaars Jane en Fransisca verdienen een pluim. Ze hebben pal gestaan voor de doktersassistenten.”

Binnenkort word je gevraagd je stem te laten horen over het bereikte principeakkoord en wordt dit aan de Ledenraad  voorgelegd.