Minister Schippers erkent overbelaste huisartsenposten - NVDA

Minister Schippers erkent overbelaste huisartsenposten

De minister erkent het probleem van grote druk op de acute zorg. Hiermee geeft de minister, na eerder uitstel, antwoord op vragen van Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat huisartsenposten overbelast zijn. De reactie van de minister sluit aan bij waar de NVDA aandacht voor vraagt.

Tevens bevat het interessante aanknopingspunten voor verder overleg met InEen en het ministerie.

Deels uit Kamerstukken

Uit beantwoording van de vragen blijkt dat minister Schippers de toename van personen met een complexere zorgvraag bij de huisartsenpost verklaart aan de hand van de uitvraag door de NZa onder huisartsen. Dit laat de volgende oorzaken zien: mensen gebruiken de HAP als alternatief voor een regulier huisartsenbezoek, patiënten zijn steeds bekender met de HAP, het aantal ouderen met complexe zorgvragen neemt toe, mensen wonen langer thuis waardoor zij vaker met klachten in de spoedzorgketen terecht komen. Daarnaast ziet de NZa de toegenomen samenwerking (en daarmee substitutie) tussen spoedeisende hulp (SEH) en HAP mogelijk ook als een reden voor de toename van het aantal patiënten op de HAP.

Kamerlid Kooijman heeft de minister gevraagd of zij erkent dat de spoedzorg aan alle kanten verstopt is geraakt en welke concrete stappen zij gaat ondernemen om dit aan te pakken?

De minister erkent dat er zeker sprake is van een probleem. Zowel het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) als de NZa geven aan dat de druk op de acute zorg nog steeds een feit is. Gelet op de demografische ontwikkeling zal de druk de komende jaren alleen maar toenemen. Dat betekent dat er iets moet gebeuren. Gelukkig is de toegankelijkheid van de acute zorg als geheel en het belang van patiënten op dit moment niet in gevaar, aldus de NZa. Het LNAZ geeft aan dat in alle regio’s afspraken zijn gemaakt om te borgen dat een vitaal bedreigde patiënt tijdig de benodigde zorg ontvangt.

Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor de toegenomen druk op de acute zorg keten en de situatie verschilt per regio. In de gehele keten van de acute zorg moet er iets gebeuren; van ambulancediensten, huisartsen en huisartsenposten, ziekenhuizen, GGZ-crisisdiensten, wijkverpleging, eerstelijns verblijven en verpleeghuizen, tot aan de SEH. Recent heeft de NVDA er voor gepleit om naar het totale systeem van huisartsenzorg te kijken en niet alleen naar bijvoorbeeld het aanvullen van het tekort aan triagisten. Dat is maar een deel van de oplossing.

De minister pakt het probleem bij voorkeur binnen de regio’s aan, omdat zij weten waar het aan schort en maatwerkoplossingen kunnen bieden. De partijen zijn hier binnen de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZen) al druk mee aan de slag. Ook hebben de veldpartijen in het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018 afgesproken dat zij acties voor de aanpak van deze problematiek zullen ondernemen, en zij hebben besloten daarvoor de aanbevelingen die de NZa in de marktscan acute zorg doet als uitgangspunt te nemen.

Betere samenwerkingsafspraken

Minister Schippers is ook gevraagd of op de korte termijn een deel van de druk op de huisartsenpost zou kunnen worden weggenomen, indien de huisarts zowel overdag als tijdens avond, nacht en weekenduren meer tijd zou hebben per patiënt?

De huisartsenorganisaties LHV, InEen en VPH zijn aanvullend op de eerder genoemde acties een traject gestart om specifiek de werkdruk op huisartsenposten te verminderen aldus minister Schippers in haar antwoord. Hierbij kijken zij onder andere naar het beter informeren van mensen wanneer zij zich wel of niet op de huisartsenpost moeten melden. Dit sluit aan bij de oproep van de NVDA om een voorlichtingscampagne te starten over de taak van de huisartsenposten. Het moet gaan om spoedeisende huisartsenzorg die niet tot de volgende dag kan wachten. Onderzoek onder triagisten heeft uitgewezen dat zij veel niet urgente telefoontjes krijgen.

Verder pleit minister Schippers voor het maken van samenwerkingsafspraken met partners uit de acute zorgketen, het inzetten van aanvullende zorgverleners zoals POH-GGZ of verpleegkundig specialist en naar het optimaliseren van de aansluiting van dag op avond-, nacht- en weekendzorg. Zij heeft er vertrouwen in dat deze gecombineerde aanpak de druk op de huisartsenpost gaat verlichten

Zie ook

[besloten][su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”10838″ order=”desc”][/besloten]