Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Huisartsenzorg 2024-2025 - NVDA

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Huisartsenzorg 2024-2025

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Huisartsenzorg. De cao leidt tot een loonsverhoging van in totaal 10% voor werknemers in de huisartsenzorg voor de looptijd van de cao. Dit geldt dus ook voor doktersassistenten. 

Het akkoord omvat daarnaast onder meer:

  • de introductie van een PLB-regeling
  • verruiming van het buitengewoon verlof en de vergoeding voor woon-werkverkeer en andere kostenvergoedingen
  • afspraken die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Looptijd

De Cao Huisartsenzorg loopt van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

Inzet van partijen

De werkdruk, krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie zijn van grote invloed op de werkomstandigheden en koopkracht van werknemers in de huisartsenzorg. Partijen zijn daarom vanaf afgelopen september met elkaar in overleg gegaan om tijdig te komen tot goede en passende afspraken vanaf 2024. Daarbij is ook goed gekeken naar de arbeidsvoorwaarden­ontwikkeling in aanpalende zorgsectoren, zoals de ziekenhuiszorg en de VVT. Inzet van partijen was te komen tot een concurrerende cao voor de huisartsenzorg.

De NVDA is samen met de andere werknemerspartijen FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen InEen en LHV tevreden met het bereikte resultaat en heeft er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan de leden.

Afspraken

De structurele loonsverhoging is als volgt opgebouwd:

  • Er komt per 1 februari 2024 een 5% loonsverhoging bij voor de schalen 1 tot en met 9, met een minimum van 175 euro per maand (op basis van een voltijd-arbeidsduur). Voor de schalen 10 en hoger is de loonsverhoging 4%.
  • Per 1 november 2024 en per 1 mei 2025 vindt een loonsverhoging plaats van 2,5% voor alle schalen.

Duurzame inzetbaarheid

Cao-partijen onderstrepen het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarom hebben partijen afspraken gemaakt over:

  • het recht op pauze
  • zuivere werktijd
  • het recht op onbereikbaarheid
  • voorrang bij invulling van roosters en diensten van de eigen werknemers
  • sociale veiligheid.

De leeftijd waarop werknemers niet meer verplicht zijn tot het werken in nachtdiensten wordt verlaagd van 62 naar 60 jaar.

Introductie PLB-regeling

Ook de introductie van een Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)  per 1 januari 2024 draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Werknemers ontvangen in 2024 een PLB van 10 uren en vanaf 2025 jaarlijks een PLB van 20 uren (op basis van een voltijd-arbeidsduur). Deze PLB-uren komen bovenop de bestaande verlofaanspraken en zijn bedoeld om op de langere termijn ingezet te kunnen worden.

Verruiming kostenvergoedingen en buitengewoon verlof

De vergoeding voor woon-werkverkeer, overwerk, thuiswerken en diverse onkosten worden verruimd. Dat geldt ook voor buitgewoon verlof bij overlijden. Niet alleen wordt een langere verlofperiode uitgebreid naar een bredere kring van betrokkenen, maar daarnaast wordt ook rouwverlof geïntroduceerd om werknemers zo nodig de ruimte te geven om het verlies te verwerken.

Nakoming cao afspraken

Een ander belangrijk punt dat meer aandacht krijgt is de zorgvuldige nakoming van cao-afspraken. Signalen uit de praktijk – onder meer via het NVDA-meldpunt niet-naleven cao – zullen jaarlijks tussen de cao-partijen worden besproken, zodat hier zo nodig extra aandacht aan kan worden geschonken. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de verplichte werkgeversbijdrage in de kosten van (her)registratie, contributie van beroeps- of vakorganisaties en de bijdrage in de ziektekostenpremie. Of aan het opstellen van een jaarlijks scholingsplan en de vergoeding van scholing, naast het kunnen nemen van pauze en verlof in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Overige afspraken

Tot slot hebben partijen afgesproken groener werken in de huisartsenzorg te stimuleren en te onderzoeken of ze op een andere wijze invulling kunnen geven aan functiewaardering en de huidige FWHZ-systematiek. Daarbij wordt gekeken of een overgang naar FWG 3.0 daarvoor een mogelijkheid biedt.

Volgende stap

De NVDA legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan de leden. Binnenkort vergadert de NVDA – ledenraad over het onderhandelaarsakkoord.