Nieuw Skillmix-instrument: hulpmiddel voor strategisch personeelsmanagement - NVDA

Nieuw Skillmix-instrument: hulpmiddel voor strategisch personeelsmanagement

Het online Skillmix-instrument biedt huisartsvoorzieningen – in vier stappen – een overzicht van ervaren arbeidsmarktknelpunten én handvatten om ze aan te pakken; zowel voor de dagzorg als de ANW-zorg (avond, nacht, weekend). Voor nu en in de toekomst, op organisatieniveau en op (regionaal) groepsniveau.

Het Skillmix-instrument is een gratis toegankelijk online applicatie, dat huisartsenvoorzieningen ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor het personeelsvraagstuk. Het spiegelt en inspireert. Het stimuleert om strategisch na te denken over de best passende functiesamenstelling, die in elke huisartsenvoorziening anders is. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en knelpunten zien als kansen, vormen daarbij de focus.

Oplossingen voor het personeelsvraagstuk

Gebruikers krijgen stapsgewijs feedback op de functiesamenstelling (‘skillmix’) en ervaren arbeidsmarktknelpunten van hun voorziening. Het instrument biedt handvatten bij het oplossen hiervan, nu én in de toekomst. Door te helpen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen én het duurzaam inzetten van zorgpersoneel, draagt het Skillmix-instrument bij aan het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland. Het instrument is ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met de stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH).

De komende jaren groeit de personele capaciteit onvoldoende mee met de toenemende vraag naar huisartsenzorg. Dit maakt het Skillmix-instrument zeer relevant voor een grote groep huisartsenvoorzieningen, zowel in de dagzorg als in de avond- nacht- en weekendzorg (ANW-zorg).

Bewustwording en duurzame oplossingsrichtingen

Het instrument biedt huisartsenvoorzieningen allereerst feedback op de functiesamenstelling van hun personeel (’skillmix’), onder andere door deze af te zetten tegen vergelijkbare huisartsenvoorzieningen (benchmarken). Daarnaast biedt het handvatten om na te denken over oplossingsrichtingen als taakherschikking en personeelsbehoud, opdat de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland gewaarborgd blijft.

Het instrument kent twee versies, één voor huisartsenpraktijken en één voor huisartsenposten (HAP’s) en/of huisartsendienstenstructuren (HDS’sen). Daarnaast is er de mogelijkheid om groepsrapportages op te laten stellen voor een samenwerkingsverband van deelnemende huisartsenpraktijken en/of HAP’s/HDS-en, zoals (regionale) zorggroepen of gezondheidscentra.

Doel van de groepsrapportage is het bespreekbaar maken van de resultaten in een (regionaal) samenwerkingsverband en het bieden van handvatten om gezamenlijk in te gaan op de ervaren arbeidsmarktknelpunten.

Over de ontwikkeling van het Skillmix-instrument

Het Nivel en KOH hebben het Skillmix-instrument ontwikkeld, samen met huisartsen, praktijkmanagers en bestuurders van huisartsenvoorzieningen. De begeleidingscommissie tijdens het ontwikkeltraject bestond uit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg InEen en de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Het Skillmix-instrument is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van VWS en de SSFH.

Zie ook