Troonrede: wel compliment voor de zorg, maar weinig over arbeidsmarkt en salaris - NVDA

Troonrede: wel compliment voor de zorg, maar weinig over arbeidsmarkt en salaris

Ook dit jaar heeft de NVDA met veel belangstelling naar de Troonrede geluisterd en de miljoenennota doorgenomen op zoek naar voor doktersassistenten en triagisten belangrijke beleidsvoornemens.

Voorzitter Kees Gillis daarover: ”Er is dank voor allen die op welke plek dan ook een bijdrage leverden aan de bestrijding van corona. Specifiek werd dank uitgesproken aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd aldus de koning. Ik mis dan de aandacht voor bijvoorbeeld de huisartsenzorg. Daar is ook knetterhard gewerkt”.

“De NVDA vraagt al jaren om betere arbeidsvoorwaarden voor doktersassistenten en triagisten. Wij zijn blij dat de motie van SP en ChristenUnie is aangenomen waarin jaarlijks 600 miljoen euro loonsverhoging voor de zorg wordt geregeld. Er klonk in de Troonrede danwel een bedankje voor al die mensen in cruciale zorgberoepen, maar de NVDA heeft geen woord gehoord over de noodzakelijke verbetering van hun arbeidsvoorwaarden, de tekorten en verlaging van de onhoudbare werkdruk. Wij verwachten dat de Tweede Kamer deze problemen nu aan gaat pakken. In de zorg hebben we te maken met structurele personeelstekorten die steeds verder oplopen, omdat mensen die sectoren verlaten door lage lonen en hoge werkdruk. Recent heeft de NVDA aangegeven dat het kantelpunt is bereikt. We zijn als samenleving door de ondergrens gezakt” zegt voorzitter Kees Gillis.

De nabije toekomst
De toegankelijkheid en kwaliteit van Nederlandse zorg is van hoog niveau, maar de houdbaarheid staat op de lange termijn onder toenemende druk. In de Miljoenennota 2022 zet de regering daarom voor de toekomst in op: 1) preventie en gezondheid, 2) samenwerking, coördinatie en regie, en 3) zorgvernieuwing en werkplezier voor de zorgprofessionals. Wat betekent dat voor de praktijk volgens de regering?

Preventie en gezondheid
De houdbaarheid van de zorg is gebaat bij het vooropzetten van gezondheid en het voorkomen van zorg. Een goede gezondheid maakt ons weerbaar en dat is voor iedereen van belang. Dit vraagt om een verschuiving van de aandacht die nu vooral uitgaat naar ziekte en het verlenen van zorg. Meer inzet op het voorkomen van zorg verlicht de druk op de zorg en helpt ook het arbeidspotentieel te vergroten, aldus de regering. Juist zorgprofessionals vervullen een belangrijke rol bij het bevorderen van gezondheid. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van de mogelijkheden die e-health-toepassingen bieden om mensen te helpen zelf hun eigen gezondheid te verbeteren.

Samenwerking, coördinatie en regie
De miljoenennota zet in op samenwerking. Als onderdeel van de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek hebben zorgprofessionals de afgelopen jaren oplossingsrichtingen uitgewerkt om via samenwerking de zorg beter en doelmatiger aan te bieden. De benodigde samenwerking tussen zorgorganisaties komt nu soms moeizaam of helemaal niet tot stand. Er mag verwacht worden dat zorgverzekeraars hier meer regie pakken om effectieve oplossingsrichtingen verder op te schalen.

Zorgvernieuwing en werkplezier voor zorgprofessionals
Vernieuwing in de manier van werken kan zorgprofessionals meer zeggenschap geven en hun werkplezier bevorderen. Op deze manier blijft werken in de zorg aantrekkelijk. Vernieuwing kan ook sterk bijdragen aan de houdbaarheid van de zorg. Innovatie via e-health kan helpen om zorg meer persoonlijk en dichter bij huis (of thuis) te kunnen blijven verlenen. Van de coronacrisis heeft de regering geleerd dat digitaal ondersteunde zorg en e-health-toepassingen in de praktijk de druk op de zorg kunnen verkleinen. De vooruitgang op het gebied van digitale zorg en gegevensuitwisseling is essentieel voor de toekomstbestendigheid van de zorg.

Daarnaast is het belangrijk om de hoge werkdruk die zorgprofessionals ervaren, te verminderen, en zeggenschap en loopbaanmogelijkheden te verbeteren. Inzetten op goed werkgeverschap kan eraan bijdragen dat zorgprofessionals optimaal functioneren en meer werkplezier ervaren. Met het oog op de enorme belasting tijdens de coronacrisis is aandacht hiervoor extra urgent geworden. Een goed herstel van onze zorgprofessionals is van belang voor de kwaliteit van de zorg, aldus de regering. Kees Gillis over deze voornemens: “Prachtige taal, maar we moeten maar zien hoe dit gaat uitpakken. Zo als het er nu staat is voor mij nog te vaag wat dit nu concreet gaat betekenen en de meeste zaken horen we al jaren” aldus Kees Gillis

 

Kerncijfers economie en overheidsfinanciën

De verwachte bbp-groei is 3,9 % in 2021 en 3,5% in 2022. De werkloosheid is volgens de raming gemiddeld 3,4% dit jaar en loopt maar heel licht op tot 3,5% in 2022. De lage werkloosheid is goed nieuws en tegelijkertijd een uitdaging: bedrijven hebben meer moeite om aan goed personeel te komen.

De staatsschuld wordt voor 2022 geraamd op 57,7% en blijft daarmee onder de Europese grenswaarde van 60% van het bbp. Het overheidstekort neemt ook af. Waar het overheidssaldo dit jaar nog -6% zal bedragen, is het de verwachting dat dit -2,4% zal zijn in 2022.