Nieuwe vaccinatiestrategie bekend - NVDA

Nieuwe vaccinatiestrategie bekend

Minister De Jonge heeft de nieuwe vaccinatiestrategie naar buiten gebracht. Op basis van de brief van de minister aan de Tweede Kamer ziet het beeld er voor de doktersassistenten als volgt uit.

De eerste leveringen van AstraZeneca worden parallel ingezet voor de groepen 60 tot en met 64 jarigen, de resterende groepen zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg, respectievelijk de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo- ondersteuning, de intramurale GGZ-cliënten en hun zorgmedewerkers, alsmede die van de GGZ-crisisdiensten, en de vaccinerende medewerkers in de huisartsenpraktijk die zelf nog geen vaccinatie hebben gehad. Tevens wordt gestart met de doelgroep 18-60 jarigen met een medische indicatie.

Op basis van de brief en onderstaand vaccinatieschema is het volgende te concluderen. De vaccinerende medewerkers in de huisartsenpraktijk krijgen vanaf half februari de vaccinatie. Vaccinatie wordt per regio uitgerold en dat betekent dat vaccinerende medewerkers niet allemaal per half februari gevaccineerd zullen worden. In het schema is te lezen dat alle 35000 medewerkers in de huisartsenzorg in het eerste kwartaal en eerste maand van het tweede kwartaal ingepland zijn om gevaccineerd te worden. In het schema staat ook te lezen dat vaccinerende zorgmedewerkers zichzelf mogen inenten met het vaccin dat ze toedienen.

Voorrang

De NVDA heeft al meerdere malen uitgesproken dat doktersassistenten en triagisten voorrang verdienen bij vaccinatie en blijft ook bij dit standpunt. Doktersassistenten verlenen ook Covid-19 spoedzorg en komen dagelijks in aanraking met Covid-19 patiënten. We ondernemen nog een poging om de vaccinatie te vervroegen en blijven hameren op het feit dat doktersassistenten dagelijks onmisbare zorg verlenen en bijdragen aan het voorkomen van ziekte en sterfte bij de kwetsbare groepen. Op dit moment is er al veel uitval door ziekte, psychische druk en is men overbelast. Vaccineren van doktersassistenten en triagisten maakt dat zij de noodzakelijke zorg kunnen blijven bieden aan patiënten. Discontinuïteit van de zorg wordt hiermee voorkomen ook tijdens een mogelijk derde golf. En de Britse variant gaat niet aan doktersassistenten en triagisten voorbij.

Werk veilig en Arbowet

Voor doktersassistenten en triagisten die niet nog niet gevaccineerd zijn werk veilig. Eerder hebben wij al aangegeven dat je een FFP2-masker kan eisen. In die gevallen waarin je als werknemer opmerkt dat er gevaar is voor jezelf of anderen moet je dat direct melden aan de leidinggevende/werkgever en die zal dan actie moeten ondernemen. In het geval dat er onmiddellijk gevaar dreigt naar het oordeel van de werknemer, mag deze het werk ook direct onderbreken. Dit staat in de Arbowet ( artikel 10, 11 en 29 van de Arbowet) als het gaat om veiligheid. Als de werknemer dat doet heeft hij gewoon recht op doorbetaling van loon en zal de werkgever de bewijslast hebben dat de werknemer in redelijkheid niet tot dat oordeel kon komen. Maar probeer er eerst in goed onderling overleg uit te komen.

 

Zie ook