Wkkgz en de ZZP-doktersassistent - NVDA

Wkkgz en de ZZP-doktersassistent

De NVDA heeft onderzocht of een zzp-doktersassistent onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt, een klachtenregeling moet hebben en aangesloten moet zijn bij een geschillencommissie. 

Conclusie 

Alleen voor leden (inloggen)

[besloten]

De aanleiding hiervan waren enkele vragen tijdens het vrijwilligersoverleg van de NVDA.

Op basis van diverse documenten komen wij tot de volgende conclusie: In onze aanname gaan we er van uit dat een doktersassistent voor meerdere zorgaanbieders werkt en de “Wkkgz handreiking voor ZZP’ers” biedt daarvoor het antwoord hoe te handelen. Niets doen is zeker geen optie.

Er zijn twee opties die ook te maken hebben met het beoordelen van je zelfstandigheid als ondernemer. Je moet het volgende in acht nemen en ook daarnaar handelen:

 1. Indien je in opdracht van meerdere zorgaanbieders werkt kun je er voor kiezen zich aan te sluiten bij de klachtenprocedure van die zorgaanbieders. Bij de LHV is het zo dat men huisartsen oproept om in hun overeenkomst van opdracht dwingend op te nemen dat de zzp-doktersassistent zich onderwerpt aan de klachten- en geschillenregeling van de arts die de overeenkomst afsluit. Dit moet dan in een schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en jou zijn vastgelegd. In dat geval verwijs je de cliënten door naar de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie van je opdrachtgever. In alle gevallen moet het voor je cliënten helder zijn waar zij terecht kunnen.

LET OP: Dit geldt alleen voor hetgeen in de Wkkgz is geregeld. Voor de beoordeling van het zelfstandig ondernemerschap wordt in dezelfde handreiking het volgende gezegd:

Als u als ZZP’er in opdracht van andere zorgaanbieders werkt, moet u de afweging maken of u als ZZP’er zelfstandig aan de eisen van de Wkkgz wilt voldoen of dat u in de schriftelijke overeenkomst met uw opdrachtgevers afspreekt dat u aansluit bij bepaalde voorzieningen en procedures van uw opdrachtgevers. De keuze die u hierin maakt heeft mogelijk ook consequenties voor de beoordeling die de Belastingdienst maakt van uw zelfstandig ondernemerschap.

 1. Op basis van het criterium zelfstandig ondernemerschap is de veilige weg om zelf een externe klachtenregeling in te regelen en verplicht aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Voor wie geldt de Wkkgz?

Onder de Wkkgz vallen álle zorgaanbieders. Dit geldt zowel voor instellingen als voor solistisch werkende zorgverleners. Zij verlenen zorg als omschreven in de Zorgverzekeringswet en/of Wlz. Maar de wet geldt ook voor solistisch werkende niet geregistreerde zorgverleners die andere zorg verlenen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Daarmee worden grote groepen zorgaanbieders, die voorheen buiten de werkingssfeer van reeds bestaande wetten vielen, opgenomen binnen de Wkkgz.

De Wkkgz geldt in principe voor alle zorgondernemers die ingeschreven staan bij de KvK.

En dan gaat het om de inschrijvingen met de volgende cijfers in hun SBI code:

 1. 47.73 (apotheken)
 2. 47.74 (winkels in medische en orthopedische artikelen)
 3. 86 (gezondheidszorg)
 4. 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting)
 5. 96.02 (schoonheidsverzorging)

En die:

 • Handelingen verrichten die beschreven staan in de zorgverzekeringswet (Zvw) of de wet langdurige zorg (Wlz).
 • Zorg verlenen die onder de Wet publieke gezondheid (Wpg) valt.
 • Handelingen verrichten gericht op het opsporen van ziekten en risico indicatoren daarvoor.
 • Geregistreerd staan in het BIG register.
 • Handelingen verrichten waarbij je cliënten een kans op genezing in het vooruitzicht stelt.
 • Cosmetische handelingen verrichten.
 • Op eigen verzoek van de cliënt handelingen verrichten als arbodienst, bedrijfsarts, keuringsarts of verzekeringsarts.

Geschillen

In het verleden restte een gang naar de rechtbank als enige middel om een geschil met een zorgverlener geslecht te krijgen. Met de komst van de Wkkgz is dat veel eenvoudiger geworden. De overheid vindt het belangrijk dat er duidelijke procedures zijn in de klachten- c.q. geschillenafhandeling. Dit heeft geresulteerd in de opname van klachten en geschillen in de Wkkgz.

Geschilleninstantie

De Wkkgz bepaalt nu dat je als zorgaanbieder verplicht bent aangesloten bij een geschilleninstantie dat is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Net zoals bij een klachtenregeling, moet je dit duidelijk communiceren met je cliënten en hun vertegenwoordigers.

Wat adviseert de LHV aan haar leden (letterlijke tekst. Waar gedetacheerde staat kan ook zelfstandige gelezen worden)

De klachtenwet Wkkgz bepaalt dat u als zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst moet hebben met alle zorgverleners die voor u werken, maar niet bij u in dienst zijn. Om zo te waarborgen dat ook die zorgverleners zich houden aan de Wkkgz en alle regels die u heeft gesteld omtrent goede zorg.

Overeenkomst

Concreet betekent het dat u ook met de gedetacheerde zelf een overeenkomst moet hebben. Zo kunt u vrij eenvoudig voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.

Heeft u gedetacheerd personeel in uw praktijk, bijvoorbeeld een POH? Dan valt dit personeel op grond van de Wkkgz onder uw klachten- en geschillenregeling. Hiervoor moet u:

 1. afspraken maken met de gedetacheerde zorgverlener én
 2. het volgende doen om een eventuele claim tegen de gedetacheerde zorgverlener te dekken:

 

 1. verzeker uw gedetacheerde medewerker(s) meeop de eigen polis van de praktijk. Uit navraag bij de grootste verzekeraars blijkt het meeverzekeren bij hen maximaal 100 euro per jaar te kosten. Bij sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen blijkt het risico al te zijn afgedekt zonder meerkosten, gaat u dit na bij de verzekering van uw praktijk.
 1. bekijk welke variant detacheringsovereenkomstu heeft afgesloten. Afhankelijk van de gemaakte afspraken is mogelijk compensatie voor de premie aan de orde.
 2. bij een fout van de gedetacheerde medewerker neemt u contact op met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van uw praktijk. Over de aansprakelijkheid ontstaat hierdoor geen discussie met de detacherende instelling.

Bovenstaand advies geldt ook als de medewerker in uw praktijk werkzaam is op grond van een met uw praktijk gesloten overeenkomst van opdracht tot zorgverlening met de instelling.

 

Lees meer

[/besloten]