Leden stemmen in met principeakkoord Cao Huisartsenzorg - NVDA

Leden stemmen in met principeakkoord Cao Huisartsenzorg

Onze leden werkzaam in de huisartsenzorg hebben ingestemd met het principeakkoord zoals het hen door ons is voorgelegd. Eind mei bereikte de werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen InEen en LHV  een principeakkoord. De cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.

Afspraken in het principeakkoord:  (Download het hele akkoord)

Salarisontwikkeling
Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent, waarna per 1 juli 2018 een salarisverhoging van 1,5 procent volgt. Voorts wordt over zowel 2017 als 2018 een eenmalige uitkering betaald van 0,5 procent tegelijk met de eindejaarsuitkering.

Duurzame inzetbaarheid
Cao partijen zijn het er over eens dat duurzame inzetbaarheid van werknemers een belangrijk thema is. Daartoe hebben partijen een werkgroep ingesteld. Tijdens de looptijd van de cao zullen zijn aan de slag gaan, met de thema ‘werkdruk’ als een van de prioriteiten.

Scholing
Het belang van scholing willen cao partijen blijven benadrukken. Ter bevordering van het volgen van scholing is afgesproken dat in het geval de werkgever geen of minder dan 10 uur scholing per jaar verplicht stelt, de werknemer dan zelf jaarlijks het recht heeft om in werktijd en op kosten van de werkgever naar eigen keuze gecrediteerde scholing te volgen tot een maximum van 10 uur.

Door de toename van de kleinere contracten in de huisartsenzorg wordt het scholingsrecht aangepast voor werknemers die een contract hebben van minder dan gemiddeld 8 uur per week. In dat geval bedraagt het scholingsbudget 10 in plaats van 20 uur per jaar.

Daarnaast wordt de terugbetalingsverplichting aangepast. Als er studiefaciliteiten zijn verleend en er is een schriftelijke afspraak gemaakt over terugbetaling, kan terugbetaling verlangd worden indien die studiekosten meer bedragen dan € 1.000,-.

De triagist : een definitieve passende positie in de CAO
Naar aanleiding van het onderzoek naar de functie en de werkbeleving van de triagist en het daaraan gekoppelde FWG advies zijn er afspraken gemaakt die deel uitmaken van het principeakkoord. Met deze afspraken zijn cao partijen ervan overtuigd dat de functie van de triagist binnen de huisartsenzorg en de cao definitief een passende positie heeft gekregen.

Met ingang van 1 januari wordt een regeling voor de diplomatoeslag gewijzigd, waarbij bij het behalen van het diploma een periodiek in de schaal wordt toegekend. Bij het bereiken van het maximum van de schaal wordt een extra periodiek boven het maximum van de schaal toegekend. Dit vervalt indien men zich niet binnen vijf jaar laat her- registreren. Voor werknemers die voor 1 januari 2018 de diplomatoelage hebben gekregen geldt een overgangsregeling die erop neerkomt dat zij de toelage behouden, ongeacht de herregistratie, dit is vooral van belang voor de werknemers die werken in de dagpraktijken. Voorts wordt de eindejaarsuitkering ook over de ANW-toeslag berekend. Vanaf december 2017 wordt dit voor de helft en vanaf december 2018 wordt dit volledig betaald.

Verder zijn er onder andere afspraken gemaakt over werken in de nacht, verhoging ANW op vrijdagavond voor de feestdagen, lees vooral het akkoord!

Werkafspraken van cao partijen
Voor de looptijd van de nieuwe cao zijn er tussen partijen afspraken gemaakt om diverse zaken te actualiseren en te analyseren. Dat geldt o.a. voor functiewaarderingssysteem en onderzoek naar het inzetten van zzp-ers en de daarbij te hanteren tarieven.