Eerste reactie NVDA op regeerakkoord - NVDA

Eerste reactie NVDA op regeerakkoord

Met het bekend worden van het regeerakkoord is de vraag wat er in de zorgparagraaf staat. Voorzitter Kees Gillis en directeur Jellie Klaver doken in het regeerakkoord en geven hun eerste reactie wat dit betekent voor doktersassistenten.

Het regeerakkoord onderschrijft met de NVDA het gevoel dat veel mensen zich zorgen maken of de zorg die zij nodig hebben er wel is en of zij die kunnen betalen. De nieuwe regering wil hier werk van maken. “Het is verheugend dat de regering hier werk van gaat maken en geen nieuwe hervormingen gaat doorvoeren, maar wel diverse verbeteringen” aldus Kees Gillis. “Hervormingen geven teveel onrust en ik realiseer me dat het systeem niet ideaal is, maar alles op zijn kop zetten is nog veel erger”.

De regering investeert bijvoorbeeld ruim 2 miljard euro in de ouderenzorg. Daarnaast komen er maatregelen en geld voor preventie en gezondheidsbevordering, innovatie en meer aandacht voor de kwaliteit van leven.

“Het is een positief bericht dat in het regeerakkoord staat dat mantelzorgers van onschatbare waarde zijn” volgens Kees Gillis. “Voor velen wordt de druk steeds hoger” De regering gaat afspraken maken met gemeenten over ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg en dagopvang, goede communicatie over het aanbod en de gebruikelijke hulp.

Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar, daarna 20 miljoen per jaar. Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht.

“De regering zet in op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige zorg. Dit leidt tot een afname van het beroep op de tweedelijnszorg”, aldus Jellie Klaver. “Dat vraagt van ons dat we goed monitoren en zo nodig als NVDA ingrijpen op de gevolgen voor doktersassistenten in de eerste- en tweedelijns zorg”.

Kees Gillis vult aan: „ De regering zet het beleid van demissionair minister Schippers voort om de zorguitgaven te beteugelen. De ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de huisartsen en de wijkverpleging krijgen opnieuw te maken met een uitgavenplafond. Dat moet elk jaar 1,9 miljard euro opleveren. Dat moeten we goed in de gaten houden hoe dat uit gaat pakken en er zijn al kritische geluiden vanuit de ziekenhuizen. De uitgaven aan zorg gaan niet daadwerkelijk omlaag, maar stijgen ze minder snel en dat betekent toch minder zorg dan je zou willen”.

Eigen risico en meldcode

“In het recente verleden hebben wij onderzoek gedaan naar ervaringen met de meldcode kindermishandeling. We zien in het regeerakkoord dat vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg gaan krijgen” zo geeft Jellie Klaver aan. “Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt”.

De hoogte van het maximale verplichte eigen risico wordt deze kabinetsperiode bevroren op 385 euro per jaar. Door de indexatie tot en met 2021 buiten werking te stellen kan het eigen risico op dit niveau gehandhaafd blijven. Het niet verhogen van het eigen risico leidt, gegeven de financieringssystematiek in de Zorgverzekeringswet, tot hogere zorgpremies. “Daarmee is het toch een sigaar uit eigen doos”, aldus Kees Gillis.