Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ) bundelen hun krachten voor toekomst huisartsenzorg - NVDA

Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ) bundelen hun krachten voor toekomst huisartsenzorg

Beroepsverenigingen (werknemers) in de huisartsenzorg hebben zich verenigd onder de naam Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ) met als doel het versterken van de huisartsenzorg in Nederland.

Dit door met één krachtige stem op te treden en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de uitdagingen in de huisartsenzorg. SBHZ vertegenwoordigt ruim 16.000 zorgverleners in de huisartsenzorg en heeft als missie: Samen werken aan zorgkracht.

Gezamenlijke dossiers

De aangesloten beroepsverenigingen bij SBHZ zijn NVDA, NVvPO, LV POH-GGZ, V&VN POHPVK, V&VN VS, NAPA, BTN, en NVvPM. Gezamenlijk werken zij aan verschillende dossiers, waaronder beroepsontwikkeling, kwaliteitsborging, arbeidsmarktontwikkelingen voor continuïteit en duurzaamheid, en het verbeteren van de beeldvorming van het zorgteam binnen de huisartsenzorg.

Krachten bundelen

De behoefte aan deze gezamenlijkheid ontstond uit de wens om als één krachtige speler op te treden in kwesties die de huisartsenzorg raken. SBHZ draagt op een constructieve en positieve manier bij aan de oplossing van problemen in de zorg, met speciale aandacht voor de huisartsenzorg. Daarnaast fungeert SBHZ als gesprekspartner op beleidsniveau, waaronder politiek, zorgverzekeraars en andere stakeholders.

Historie

De oorsprong van SBHZ ligt in eerdere samenwerkingen tussen beroepsverenigingen. In 2018 organiseerden zij meerdere visiebijeenkomsten in het kader van herformulering van de kernwaarden huisartsenzorg en presenteerden zij hun conclusies aan huisartsenorganisaties. In juni 2021 vond een eerste overleg plaats over gezamenlijke speerpunten en ontwikkelingen. Alle betrokken partijen waren enthousiast en voelden de urgentie om gezamenlijke dossiers op te pakken.

Samenwerken cruciaal

De intensivering van de samenwerking kreeg gestalte tijdens de landelijke actiedag huisartsenzorg in Den Haag op 1 juli 2022, waarbij de beroepsverenigingen gezamenlijk optraden. Het groeiende enthousiasme en de bereidheid om samen te werken werd cruciaal geacht, gezien het grote aantal zorgverleners dat door de beroepsverenigingen wordt vertegenwoordigd. Dit leidde eind 2022 tot een concretisering van de samenwerking, het formuleren van een missie en visie en het vaststellen van gezamenlijke dossiers in de loop van 2023.

Samen werken aan zorgkracht

Over SBHZ

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ) vertegenwoordigt ruim 16.000 zorgverleners in de huisartsenzorg en heeft als missie ‘Samen werken aan zorgkracht’. Met als visie ‘het gekwalificeerde zorgteam draagt de huisartsenzorg’ laat de SBHZ zien zich medeverantwoordelijk te voelen voor het behoud van goede huisartsenzorg in Nederland. De SBHZ doet dit door als één krachtige stem op te treden en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de uitdagingen in de huisartsenzorg. SBHZ bestaat uit acht beroepsverenigingen: NVDA, NVvPO, LV POH-GGZ, V&VN POHPVK, V&VN VS, NAPA, BTN, en NVvPM.

Gezamenlijk oplossingen zoeken voor uitdagingen in de huisartsenzorg