Gesprek met ministerie VWS over onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg - NVDA

Gesprek met ministerie VWS over onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

Op 22 augustus jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met het ministerie van VWS. Dit naar aanleiding van een brief begin juli aan minister Bruins van VWS waarin de NVDA heeft laten weten onaangenaam verrast te zijn dat ruim 30.000 doktersassistenten en triagisten niet voorkomen in het onderhandelaarsakkoord 2019 – 2022 van partijen in de huisartsenzorg. Doktersassistenten en triagisten zijn meestal de toegangspoort tot het Nederlandse zorgsysteem. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Deze beroepen ‘vergeten’ in een huisartsenakkoord is teleurstellend.

In dit uitgebreide gesprek hebben wij mondeling en schriftelijk onze visie gegeven op het akkoord. De NVDA kijkt terug op een open en nuttig gesprek waarin we onze punten goed hebben kunnen overbrengen en  aan de kant van het ministerie nieuwe inzichten zijn opgedaan. We vatten de belangrijkste punten voor de NVDA samen.

Triage

Vergeleken met andere werkvelden van doktersassistenten is de triagefunctie in de huisartsenzorg het meest uitgesproken. Zij bepaalt via triage veelal de toegang tot de zorg en is daarmee de eerste poortwachter voordat de huisarts in beeld komt.

Gegeven de steeds complexer wordende zorg, vergrijzing en kritischer, maar ook kwetsbaardere patiënten, pleiten wij er voor een deel van het beschikbare geld te investeren in het verder verbeteren van de triagevaardigheden in de huisartsenzorg. Voor doktersassistenten die al in de huisartsenzorg (dagpraktijk en post) werkzaam zijn, maar ook binnen het onderwijs, moet triage een prominentere plaats krijgen. Dit komt de kwaliteit en patiënt veiligheid ten goede.

Taakherschikking

Binnen het akkoord wordt gesproken over meer tijd voor de patiënt. Om dit voor de huisartsenzorg te bereiken gaat het onder andere over taakherschikking door bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist en de praktijkondersteuner in te zetten. De doktersassistent wordt niet genoemd. Wij delen de zienswijze om te werken aan herschikking van taken en het anders organiseren van de zorg. Geef in de taakherschikking ook de doktersassistenten een aantal van deze taken.

Werkdruk

Om te beginnen valt het in het akkoord op dat alleen gesproken wordt over het verlagen van de werkdruk onder huisartsen. Wij kijken nadrukkelijk ook naar het ondersteunend team. Hoe wordt de werkdruk bij hen verlaagd? Het is niet erg als meer taken naar het ondersteunend team worden gedelegeerd, als er dan maar extra ruimte is voor het aannemen van personeel of uitbreiden van uren. Dat is een nogal fundamentele vraag, zowel voor de contractonderhandelingen als mede een hieraan gekoppelde financiële structuur.

In 2016 heeft de NVDA bij het ministerie van VWS een oproep gedaan om een publiekscampagne te starten om mensen erop te wijzen dat de huisartsenpost alleen voor spoedeisende huisartsenzorg bedoeld is. Men is niet op dit verzoek ingegaan. Begin dit jaar heeft de NVDA eenzelfde verzoek neergelegd bij de commissie volksgezondheid van de Tweede Kamer. Triagisten luiden de noodklok al langere tijd over te hoge werkdruk en daardoor het onnodige vertrek van collega’s.

De berichten over werkdruk en tijdelijke sluiting van huisartsenposten, tonen aan dat het de hoogste tijd is dat er nu iets moet veranderen op de huisartsenposten. Er is sprake van code rood. Oplossingen worden alleen gerealiseerd als alle partijen, zoals dagpraktijken, SEH, GGZ en ouderenzorg bereid zijn over de eigen schaduw heen te springen en samen werkbare alternatieven te ontwikkelen. Dat is niet eenvoudig, maar we dringen daar bij alle partijen op aan.

Arbeidsmarkt

De NVDA is bezorgd over de personeelstekorten in de zorg en de consequenties die dat heeft. Het is zorgwekkend dat vele organisaties een tekort aan personeel melden. Een tekort aan doktersassistenten en triagisten levert ook aan de basis een verhoogde werkdruk op en leidt tot spanningen bijvoorbeeld omdat men gedwongen wordt om te komen werken en brengt de te leveren zorg in gevaar. In de uitwerking van het akkoord moet er ook vanuit het ministerie aandacht zijn of het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt voldoende concreet wordt ingevuld in de komende jaren en het niet blijft bij voornemens en plannen. Te weinig personeel leidt tot hogere werkdruk, kwaliteitsverlies en gevaren voor de patiëntveiligheid.

Maak het concreet

Dit hoofdlijnenakkoord is in zijn aard globaal. Er worden veel uit te werken ambitieuze en complexe acties qua partijen en samenwerking opgevoerd. In de uitwerking en de concrete resultaten zal dit akkoord zijn waarde moeten bewijzen.