De website is recentelijk verhuisd en geupdate. Mocht je tegen problemen aanlopen in het functioneren van de site, wil je dit dan melden aan de webmaster (webmaster@nvda.nl)

CAO Gezondheidscentra

Er is een nieuwe CAO gezondheidscentra. De looptijd is van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. De NVDA is, ook namens de NVvPO, gesprekspartner in de onderhandelingen van de Cao Gezondheidscentra voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in gezondheidscentra. Andere partijen aan de cao-tafel zijn FBZ en FNV Zorg en Welzijn (namens werknemers) en InEen (namens werkgevers).

Eind september 2018 stemde de Ledenraad, het ‘parlement’ van de NVDA, in met het onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Twee derde van de leden werkzaam in een gezondheidscentrum liet eerder weten via een ledenraadpleging in te stemmen met het onderhandelingsresultaat.

Mede namens de NVvPO kwam de NVDA samen met de FNV en de FBZ en werkgeversorganisatie InEen op 2 augustus 2018 een onderhandelingsresultaat overeen met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Leden kregen een mail om te stemmen over dit resultaat. Er zijn uitsluitend afspraken gemaakt over loon, 1,75 procent loonsverhoging per 1 juli 2018 en eenmalig 1,25 procent verhoging van de eindejaarsuitkering 2018, en de looptijd. Daarnaast is een afspraak gemaakt over de toekomst van de Cao Gezondheidscentra/AHG.

Vanwaar wel stilstand op inhoudelijk beleidsniveau?

Begin april werd bekend dat werkgeversvereniging InEen de huidige Cao Gezondheidscentra/AHG wil ‘ontmantelen’ en iedere functiegroep onder de cao van zijn eigen werkveld wil laten vallen. De werknemers wilden eerst een toets om de gevolgen hiervan in te kunnen schatten. Intussen is die juridische toets uitgevoerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat het een inhoudelijk complex traject wordt om de overgang naar aanpalende cao’s mogelijk te maken. Een zorgvuldige uitwerking van het voorstel van InEen vraagt tijd. Meer informatie

Wat gebeurde hiervoor?

De vorige cao liep tot en met 31 december 2014 en werd opgezegd door de werkgevers. De FBZ, waarbij de NVDA via de VVBZ is aangesloten, en FNV Zorg & Welzijn hebben eind 2015 twee constructieve overleggen gehad over de cao gezondheidscentra met werkgeversvereniging InEen. De NVDA vond het belangrijk dat er een nieuwe cao kwam.

FBZ en FNV Zorg & Welzijn hadden, na intensief overleg, met werkgeversvereniging InEen een ‘blauwdruk’ ontwikkeld voor een nieuwe cao gezondheidscentra. Daarnaast is onderhandeld over de loonontwikkeling over de jaren 2015, 2016 en 2017. FBZ besprak de blauwdruk in de zomer van 2016 tijdens bijeenkomsten met leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen. Dit alles resulteerde in oktober 2016 in een ledenraadpleging voor akkoord van het eindbod. In deze brief informeerden wij je over de totstandkoming en de hoofdlijnen van het eindbod.

De periode zonder cao

De afspraken uit de oude cao bleven geldig voor de zittende werknemers in gezondheidscentra. We noemen dit ook wel nawerking van de cao. Nawerking garandeert dat werknemers die vóór 2015 een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan de arbeidsvoorwaarden uit de (laatste) cao behouden. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015 konden werkgevers met nieuwe werknemers individueel andere afspraken maken over loon, verlof, werktijden, onregelmatigheidstoeslag, etc. Want voor een nieuwe arbeidsovereenkomst die na 1 januari 2015 werd afgesloten – bijvoorbeeld bij aanpassing van de omvang van het dienstverband – was de oude cao niet meer van toepassing. Behalve als dit samen werd overeengekomen en werd beschreven. Een werkgever kan trouwens nooit eenzijdig de arbeidsovereenkomst aanpassen. Dat kan alleen als jij het er zélf mee eens bent.

Gegevens ter raadpleging

Door de aansluiting met de FBZ stelt de NVDA gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens de NVDA ledenraadplegingen kunnen uitvoeren. De NVDA stelt deze gegevens ter verwerking ter beschikking aan derden, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van de NVDA noodzakelijk zijn. Het gaat om naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van de werkgever.

Eerdere cao(s)

Meer lezen?

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op