Verkiezingen

verziekingen

De gezondheidszorg is een van de belangrijkste onderwerpen bij de komende verkiezingen. 50 procent van de ondervraagden (De politieke barometer, marktonderzoeksbureau Ipsos, 2016) koos zorg als belangrijkste thema. Gevolgd door immigratie en asiel (27 procent) en onderwijs (22 procent). De zorgplannen in de verkiezingsprogramma’s van de partijen hebben gevolgen voor jou persoonlijk en als doktersassistent. Meer zorg in de buurt? Een hoger eigen risico? Ouderen die langer thuis moeten blijven wonen? Noem het maar op. Je krijgt er in je vak en privé mee te maken.

Hieronder vind je op belangrijke punten de meningen van de acht grootste partijen als het gaat om de Nederlandse gezondheidszorg. De NVDA hangt geen politieke partij aan. Wij hebben standpunten als het gaat om het recht van iedere patiënt, ongeacht sociaal-economische status, op toegang tot de juiste, kwalitatief goede en een betaalbare zorg.

Bronnen:
Eenvandaag
Zorghulpatlas
Verkiezingsprogramma’s partijen

Zorg algemeen: eerstelijns en ziekenhuizen

CDAChristenUnie D66Groen LinksPvdAPVVSPVVD
Zorg dichtbij huis organiseren. Zorg zo dicht mogelijk bij de mensen organiseren. Kortdurende verpleging en verzorging in verband met geneeskundige zorg komt in de Zorgverzekeringswet. Het inkomen van de bestuurders voor maatschappelijke organisaties mag niet hoger zijn dan de balkenendenorm. De honoraria van specialisten worden betaald en bepaald door het ziekenhuis.
Speerpunt voor zorg is voorkomen van ziekten. Zorg zo dicht mogelijk in de buurt van mensen organiseren. Voor de ChristenUnie is solidariteit binnen ons stelsel van groot belang. Iedereen is verplicht verzekerd en gezonde mensen betalen mee aan de zorgkosten voor zieke mensen. Stijgende zorgkosten en betaalbaarheid van zorg zetten deze solidariteit onder druk. Daarnaast zien we dat het eigen risico jaarlijks stijgt en vooral chronisch zieken en gehandicapten zijn daar de dupe van. Een te hoog eigen risico leidt bovendien tot zorgmijden.

Gratis advisering aan mensen met een laag inkomen door gemeenten over verbetering van de levensomstandigheden. Bezuinigen op salarissen van specialisten en de geneesmiddelenindustrie. Artsen en apothekers worden, zo mogelijk door middel van wet- en regelgeving, gestimuleerd om te kiezen voor de goedkope variant van een geneesmiddel.

Oneigenlijk gebruik SEH en HAP in rekening brengen bij patiënt. Basiszorg moet zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd worden. Ouderen zo lang mogelijk thuishouden in plaats van onder te brengen in zorgcentra. Mensen moeten kijken of ze deze zorg in eerste instantie binnen hun eigen kring kunnen vinden. Pas daarna worden vrijwilligers ingezet en kan een beroep op collectieve voorzieningen worden gedaan. Beloning huisartsen op basis van bevorderen van gezondheid in plaats van per behandeling. Verspilling medicijnen tegengaan door betere samenwerking tussen huisarts en apotheek.  Door te vertellen dat huisartsenzorg niet van het eigen risico afgaat, kunnen we het mijden van zorg voorkomen en kan de huisarts zijn taak beter uitoefenen, vindt D66. D66 wil deze rol verder versterken omdat we daarmee betere, snelle zorg dichtbij mogelijk maken. Dat begint met het bevorderen van samenwerking tussen huisarts, apotheker, jeugdhulp en welzijn in de wijk – bijvoorbeeld in gezondheidscentra of praktijkteams – en met meer innovatie in huisartsenzorg. Met meer ondersteuning door praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH’s) zijn huisartsen in staat efficiëntere en betere zorg te verlenen.
Speerpunt voor zorg is voorkomen van ziekten. Zorg zo dicht mogelijk in de buurt van mensen organiseren. Gezond leven moet makkelijker en goedkoper worden. Nul procent btw-tarief voor gezond eten, zoals verse biologische groenten en fruit. Gratis advisering aan mensen met een laag inkomen door gemeenten over verbetering van de levensomstandigheden. Bezuinigen op salarissen van specialisten en de geneesmiddelenindustrie. Artsen en apothekers worden, zo mogelijk door middel van wet- en regelgeving, gestimuleerd om te kiezen voor de goedkope variant van een geneesmiddel.
Zorg zo dicht mogelijk bij de mensen en op maat aanbieden, onder meer door regionale samenwerking en afstemming te bevorderen. Marktwerking in de zorg beëindigen. Geen nullijn in de zorg. Introductie ombudsman voor de zorg
 Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten. Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen. Alleen acute hulp voor (meerderjarige) asielzoekers. Geen extra geld voor allochtonenbuurten. Zorg moet dichter bij de mensen worden gebracht voor kwalitatief betere zorg en om de kosten te drukken. Snijden in de bureaucratie alle zorginstellingen regelvrij of regelarm. Terugdringen van het aantal managers met een derde. Ziekenhuizen korten op hun budget als ze mensen onnodig vaak laten terugkomen
De marktwerking in de zorg wordt gestopt en op termijn teruggedraaid. Bureaucratie in de zorg wordt aangepakt. Salarissen van bestuurders en managers van ziekenhuizen en zorginstellingen worden onder een cao gebracht en mogen een ministerssalaris zeker niet overstijgen.
Zorg kleinschalig, in de buurt persoonsgericht inrichten. De wijkverpleegkundige komt terug in de buurt. Aanbieden van (medische) zorg in de buurt is uitgangspunt om de zorg goed en betaalbaar te houden. Hulpbehoevende ouderen moeten zelf hulp regelen in hun omgeving. Wie het anders niet redt, moet nog thuiszorg van de overheid krijgen.  Thuiszorg niet langer collectief betalen. Terugbrengen aantal bedden in zorginstellingen: indien mogelijk thuis uitzieken of genezen. Rol van de huisarts in de zorgverlening verbeteren door praktijkondersteuners en verpleegkundigen meer werk te laten opvangen. Dat vergt meer investeringen.

Eigen risico/zorgpremie en eigen bijdrage

Het verhogen van het eigen risico zou moet zorgen voor het minder onnodig naar de huisarts gaan of gebruik maken van zorg. De NVDA vreest bij een hoog eigen risico voor het mijden van zorg door kwetsbare groepen zoals ouderen.

De politieke partijen staan op alfabetische volgorde

CDAChristenUnie D66Groen LinksPvdAPVVSPVVD
Verlagen eigen risico. Bezoek huisarts niet onder eigen risico laten vallen. De eigen bijdrage voor een eerste bezoek aan een polikliniek, spoedeisende hulp en een huisartsenpost in het weekend bedraagt €25,- . Huisarts kent geen eigen bijdrage
Eigen risico naar draagkracht
Verhogen eigen risico met compensatie voor lage inkomens, meer eigen bijdragen
Afschaffen eigen risico, bezoek aan huisartsen en haps moet buiten eigen risico blijven. Zorgpremie verlagen
Inkomensafhankelijke zorgpremie en eigen bijdrage. Het eigen risico heeft niet bijgedragen aan een efficiëntere en betere zorg, maar zorgde er wel voor dat mensen met een lager inkomen en chronisch zieken de zorg gingen mijden. Dat is onwenselijk en daarom schaffen we het eigen risico af. We betalen dit met zijn allen door een kleine toeslag op de belastingtarieven.
Geen verhoging eigen risico
Eigen risico verlagen en indien mogelijk afschaffen. zorgpremie inkomensafhankelijk
Verhogen eigen risico. Ook consulten huisarts moeten onder eigen risico blijven. Het niet nakomen van een afspraak moet de patiënt geld kosten. De VVD introduceert bovenop het bestaande eigen risico van 350 euro nog een procentueel eigen betaling van 50% van de uitgaven tot een maximum van 150. Ongeacht inkomen dezelfde nominale zorgpremie 

Preventie/gezonde leefstijl

Preventie in de zorg is een hot item. Het voorkomen van (chronische) ziekten en het stimuleren van een gezonde leefstijl krijgen veel aandacht en kunnen onderdeel uitmaken van het werk van een doktersassistent. De NVDA is van mening dat doktersassistenten meer ingezet dienen te worden op meer preventie. 

CDAChristenUnie D66Groen LinksPvdAPVVSPVVD
Alleen noodzakelijk zorg in de verzekering
Preventie in basispakket
Gezond gedrag stimuleren in zorgverzekering
Investeren in preventie en meer controle op de voedingsmiddelenindustrie (suiker, zout)
Bewezen effectieve preventie laten vergoeden in basispakket
Geen plannen gevonden
Preventie vergoeden in basispakket
Tegen afstraffen van ongezond gedrag door bijvoorbeeld een hogere premie, inzetten op voorlichting

Bezuinigingen op de zorg

Dat de kosten de pan uitrijzen in de zorg is bekend. Iedere partij wil bezuinigingen doorvoeren. Maar hoeveel euro dat moet zijn, waarop gekort wordt en op welke manier dit dient te gebeuren, daarin bestaan forse verschillen. Verschillen die van grote invloed zijn op de zorg, zorgverleners en patiënten. 

Lees meer over de bezuinigingen op www.zorghulpatlas.nl/zorghulpnieuws/analyse-verkiezingspogrammas/

CDAChristenUnieD66Groen LinksPvdAPVVSPVVD
Totaal beoogde besparing in de zorg programma CDA: 5,2 miljard euro. Vanaf 2016 worden bij de intramurale AWBZ de functies wonen en zorg gescheiden voor nieuwkomers. Het CDA bespaart 0,7 mld euro op de huidige extramurale AWBZ zorg door middel van drie maatregelen. Bij een indicatie korter dan 6 maanden vervalt de aanspraak op persoonlijke verzorging.
Totaal beoogde besparing in de zorg programma ChristenUnie: 5,3 miljard euro. De uitvoering van zowel de intra- als de extramurale verpleging en verzorging zal worden overgeheveld naar de gemeenten, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een voorziening in plaats van een verzekerd recht. Verschillende eigen bijdragen worden verhoogd, o.a. voor de jeugdopvang, de eigen bijdrage voor de rolstoelen en de extramurale eigen bijdrage voor de AWBZ. Het percentage van de vermogensinkomens-bijtelling in de AWBZ wordt verhoogd van 12% naar 16%. De extra opbrengst bedraagt 0,2 mld euro.
Totaal beoogde besparing in de zorg programma D66: 5 miljard euro. Niet gespecificeerd op de website.
Totaal beoogde besparing in de zorg programma GroenLinks: 1,8 miljard euro. De uitvoering van zowel de intra als de extramurale AWBZ wordt overgeheveld naar gemeenten, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een voorziening in plaats van een verzekerd recht. Dat wil ook zeggen dat de AWBZ niet uitgevoerd gaat worden door de zorgverzekeraars.
Totaal beoogde besparing in de zorg programma PvdA: 4,5 miljard euro. Versobering van de AWBZ levert een besparing op van 1,7 mld euro. De aanspraken op begeleiding worden met 25% gekort. Dit bespaart 1,3 mld euro. De uitvoering van zowel de intramurale als de extramurale AWBZ wordt overgeheveld naar gemeenten, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een voorziening in plaats van een verzekerd recht. Dat wil ook zeggen dat de AWBZ niet uitgevoerd gaat worden door zorgverzekeraars. Mede door het voorzieningenkarakter kunnen gemeenten meer maatwerk leveren, zodat een besparing geboekt kan worden van 1,2 mld euro. De eigen bijdragen AWBZ gaan geleidelijk omhoog op een inkomensafhankelijke manier met 0,8 mld euro.
Totaal beoogde besparing in de zorg programma PVV: 1,4 miljard euro. Door diverse pakketmaatregelen worden de uitgaven met 0,6 mld euro omgebogen. Het gaat daarbij om: neusspray voor allergiepatiënten, antidepressiva, eerstelijns GGZ, preventieve zorg, stringent pakketbeheer en actief uitstroombeleid. De langdurige zorg in de AWBZ wordt ingericht volgens het principe van Buurtzorg c.q. regelarme zorg. Dat wil ook zeggen dat de AWBZ niet zal worden uitgevoerd door zorgverzekeraars. Dit levert een besparing op van 1,3 mld.
Totaal beoogde besparing in de zorg programma SP: 0,7 miljard euro. De langdurige zorg in de AWBZ wordt ingericht volgens het principe van Buurtzorg c.q. regelarme zorg. Dat wil ook zeggen dat deze zorg niet uitgevoerd gaat worden door zorgverzekeraars. Een besparing van samen 1,3 mld euro. De honoraria voor medisch specialisten en topinkomens van bestuurders worden verlaagd met in totaal 0,2 mld euro. Daarnaast wil de SP alle medische specialisten in loondienst.
Totaal beoogde besparing in de zorg programma VVD: 8,5 miljard euro. De VVD bespaart 2,9 mld euro op de extramurale AWBZ. De aanspraak op begeleiding wordt overgeheveld van de AWBZ naar de WMO, dus naar gemeenten. Aangenomen dat gemeenten beter maatwerk kunnen leveren is gerekend met een doelmatigheidswinst van 5%. Echter, de VVD kort het budget met 50%, welke een afname van de hoeveelheid verleende zorg betekent. In de thuiszorg wordt 1,1 mld euro bespaard. De besparing bedraagt 1,1 mld euro. Op de jeugdzorg bespaart de VVD 0,3 mld euro. Algemeen: alleen zorg wordt nog vergoed; huishoudelijke hulp bijvoorbeeld niet

GGZ


CDAChristenUnieD66Groen LinksPvdAPVVSPVVD
Behoud eigen bijdrage in ggz. Lage inkomensgroepen hoeven deze niet te betalen
De meest kwetsbare groep ontzien bij de eigen bijdrage in de GGZ
Beperken eigen bijdrage
Geen eigen bijdrage
Eigen bijdrage tweedelijns wordt teruggedraaid
Eigen bijdrage verhogen
Geen eigen bijdrage
Geen eigen bijdrage GGZ

Jeugdzorg


CDAChristenUnieD66Groen LinksPvdAPVVSPVVD
Decentralisatie van de jeugdzorg wordt onverkort doorgezet. Geen eigen bijdrage in de ambulante jeugdzorg.
Elk gezin krijgt één hulpverlener die de zorgcoördinatie ter hand neemt. Jeugdhulpverlening wordt verplaatst van provincies naar gemeenten. Gemeenten krijgen vrijheid om een nieuw stelsel van jeugdhulpverlening vorm te geven, waarin meer ruimte komt voor een professionele inschatting van de situatie en voor oplossingen die protocollen en kaders te buiten kunnen gaan.
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Deze overgang verdient goede ondersteuning. Professionele hulp en preventie moet zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd zijn. Het moet glashelder zijn welke papieren een jeugdzorgmedewerker moet hebben en aan welke kwaliteitseisen de hulp moet voldoen.
Gemeenten krijgen regie over jeugdbeleid en jeugdzorg. De inhoudelijke deskundigheid van de professionals in de jeugdzorg wordt verbeterd. Op gang brengen van een maatschappelijk debat over medicalisering en de toenemende etikettering van kinderen.
 - Met gemeenten dient afstemming plaats te vinden over aansluiting op de jeugdzorg. Jeugdzorg moet meer inzet plegen op migrantenjongeren door bijvoorbeeld vroegsignalering en gerichte ouderbenadering. Bijeenbrengen van verschillende vormen van hulpverlening zodat alle verschillende organisaties gaan samenwerken. Om signalen van kindermishandeling beter en eerder te herkennen moet er in alle organisaties waar men met kinderen te maken heeft, gewerkt worden met een meldcode kindermishandeling.
Meldplicht kindermishandeling. Demedicaliseren van kinderen. Geen Centra voor Jeugd en Gezin
Jeugdzorg gaat waar mogelijk naar de gemeenten. Bureaucratie en de indicaties in de jeugdzorg worden tot een absoluut minimum beperkt. Geen eigen bijdrage in de jeugdzorg. - Jeugdhulpverleners krijgen meer tijd voor contact met kinderen en gezinnen.
Doelmatigheid in de jeugdzorg vergroten door de regie voor de jeugdzorg bij gemeenten te leggen.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op