• Home
  • Coördinederd Ondersteuner Huisartsengroepen

Coördinederd Ondersteuner Huisartsengroepen

  • Tijdelijk
  • Amsterdam

ROHA

Vacature Coördinerend Ondersteuner Huisartsen in de wijk

De ROHA is per direct op zoek naar een Coördinerend Ondersteuner voor 4 – 16 uur per week met ruimte voor uitbreiding. Duur is voorlopig  tot en met 31 december 2018 met zicht op verlenging.  Flexibele inzetbaarheid is vereist.

De werkzaamheden vinden veelal plaats op locatie en een groot deel van de overleggen vinden aan het einde van de dag/begin van de avond plaats. (plm. 17.00-20.00 uur).

Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA)
ROHA is een zorggroep die zijn bestaansrecht ontleent aan de regiefunctie binnen de chronische (keten-) zorg. De chronische zorg is gericht op  ‘de Amsterdammer’ met één of meerdere chronische aandoeningen of verhoogd risico hierop. De organisatie richt zich op het uit handen nemen van zoveel mogelijke coördinatietaken van zorgprofessionals en zorgverzekeraars.

De zorggroep ROHA bestaat uit een coöperatieve vereniging met 180 aangesloten huisartsen en een B.V. De coöperatie is enig aandeelhouder van de B.V. De B.V. is in opdracht van de coöperatie opgericht voor het organiseren, coördineren en contracteren van optimale zorg.

De B.V. maakt afspraken met zorgverzekeraars over de inhoud, organisatie, verantwoording en financiële vergoeding van de ketenzorg voor chronische patiënten van de aangesloten praktijken.  De B.V. is als contractpartner verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ketenzorg.

De dagelijkse leiding van de ROHA B.V. is in handen van de algemeen directeur. Samen met een parttime medisch directeur vormen zij de directie van de ROHA B.V.. De directie legt verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie houdt toezicht op de B.V.

Missie
ROHA faciliteert huisartspraktijken bij het leveren van doelmatige en kwalitatief goede chronische (keten- zorg. Dit sluit naadloos aan bij de maatschappelijke opdracht om de zorg ook op de langere termijn betaalbaar en toegankelijk te houden.

Visie
ROHA wil doelmatige en kwalitatief goede (keten)zorg leveren waarbij de eigen professionaliteit van de huisarts de basis blijft voor zijn handelen. ROHA streeft naar een breed en eenduidig aanbod van (keten)zorg. De ROHA zet in op goede samenwerking met de ketenpartners uit de eerste en tweede lijn. ROHA zoekt voortdurend naar (innovatieve) verbeteringen op het gebied van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de (keten-)zorgprocessen. Voor de patiënt wil de ROHA ook in de toekomst verantwoorde zorg dicht bij huis kunnen blijven bieden.

Ondersteuning bij het organiseren van samenwerking
De huisarts(voorziening) wordt geacht een sleutelrol te spelen in het organiseren van samenhangende en doelmatige zorg dicht bij huis. Om efficiënt in contact te kunnen treden met ketenpartners in de eerste en tweede lijn   werken de huisartsen er naar toe om als éen gesprekspartner te fungeren.

De huisartsen van de ROHA hebben aangegeven behoefte te hebben aan extra ondersteuning bij het organiseren van onderlinge samenwerking met huisartsen in de wijk en in de samenwerking naar andere partners.

Om de huisartsen te ontlasten heeft de ROHA besloten extra mankracht in te zetten. De extra mankracht zal zich gaan richten op het coördineren en ondersteunen van de huisartsen bij de organisatie van:

1.       Kwaliteitsbijeenkomsten

Intercollegiale toetsing a.d.h.v. spiegelinformatie uit diverse bronnen , waaronder benchmarks ketenzorg en patiënten ervaringen, gezamenlijk optrekken in plannen voor accreditatie, eisen inspectie, FTO, DTO, PATZ.

2.       Wijkgericht werken:

Ingang voor samenwerkingspartners van 0e,1e en 2e Lijn. Het versterken van de driehoek, eerstelijnszorg, wijkverpleging en sociaal domein. Het maken van gemandateerde, afspraken met partners in de wijk.

3.       Vertegenwoordiging:

Afvaardiging richting HPA, zorggroep, kringbijeenkomsten, zorgwijkteams etc.

4.       Nieuwe initiatieven

Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en ondersteuning bij de implementatie daarvan.

Profiel Coördinerend Ondersteuner
We zijn op zoek naar een functionaris die voldoen aan de volgende profielschets:

Je beschikt over HBO denk- en werkniveau en hebt kennis van en aantoonbare werkervaring met projectmatig werken/projectmanagement in de eerstelijns gezondheidszorg.

Je bent in staat de wensen en behoeften van de klant in kaart te brengen en te anticiperen op deze behoeften. Het is voor jou geen probleem om complexe vraagstukken om te zetten in bruikbare adviezen.

Servicebereidheid en klanttevredenheid zijn voor jou vanzelfsprekende begrippen. Je bent resultaatgericht en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je werk. Jouw hands-on mentaliteit zorgt er voor dat je zonder problemen alle voorkomende werkzaamheden kunt en wilt oppakken.

Je stelt je flexibel op ten aanzien van zowel de werkzaamheden als de werktijden. Het werken buiten de normale kantoortijden is daarom voor jou geen probleem.

Taken coördinerend ondersteuner
We zijn hiervoor op zoek naar functionaris die als coördinator voor de huisartsen o.a. de volgende taken op zich kan nemen:

·         Totstandkoming en onderhoud van overzichtelijke (meer-)jarenagenda waarin  overleg en een deel van de  herregistratie-activiteiten wordt ingepast;

·         Organisatorische voorbereiding van de bijeenkomsten;

·         Verzamelen van agendapunten en het opstellen van de agenda;

·         Bijeenbrengen van de deelnemers en eventuele gasten;

·         Het desgewenst technisch voorzitten van bijeenkomsten;

·         Maken van verslagen, indien van toepassing passend binnen de accreditatie-eisen gesteld aan intercollegiale toets –groepsbijeenkomsten;

·         Op verzoek van de huisartsen maken van een verbinding met andere disciplines in de wijk. Het daarin zelfstandig zoeken naar de juiste partijen en het verkennen van de sociale kaart;

·         Adviseren van de huisartsen bij het stellen van prioriteiten die moeten leiden naar een samenhangende, efficiënte overlegstructuur en jaaragenda;

·         Het desgewenst uitwerken van nieuwe ideeën tot een  concreet plan waarin de benodigde mensen en middelen helder staan beschreven en van waaruit besluitvorming over eventuele vervolgstappen kan plaatsvinden.

De ROHA is de opdrachtgever en zorgt voor de aansturing en begeleiding van de ondersteuner.

Er wordt hierbij nauw samengewerkt met adviseurs van 1ste lijn Amsterdam.

Belangstelling?
Neem voor 22 november contact op met Marianne Bramson, algemeen directeur ROHA mbramson@rohamsterdam.nl tel 06-43562355.

Gesprekken vinden plaats op maandag 27 november in de ochtend en donderdag 30 november in de middag.

Om te solliciteren gaat u naar de volgende link: http://www.roha.nl →

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 93
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op