FAQ CAO

Alles uitvouwen

Kan een rechter mijn arbeidsovereenkomst ontbinden?

De rechter kan je arbeidsovereenkomst ontbinden op verzoek van de werkgever op basis van een aantal in de wet opgesomde redenen die een redelijke grond vormen voor een beëindiging van het dienstverband. Dat kan bijvoorbeeld ongeschiktheid voor de functie zijn, zeer regelmatig ziekteverzuim of verstoorde arbeidsverhoudingen.

Ontslag na 2 jaar arbeidsongeschiktheid en op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, bijvoorbeeld bedrijfssluiting of reorganisatie verloopt via het UWV. Bij ontslag, als je langer dan 24 maanden in dienst was, heb je recht op de wettelijke transitievergoeding, die afhankelijk is van de duur van je dienstverband. Dit recht heb je ook bij het einde op initiatief van de werkgever van contracten voor bepaalde tijd van 24 maanden of langer. De hoogte is tot 10 dienstjaren per ½ gewerkt jaar 1/6 maandsalaris en na 10 jaar ¼ maandsalaris per gewerkt ½ jaar, indien je in dat geval boven de 50 jaar ben is de vergoeding een ½ maand salaris per ½ jaar.

De transitievergoeding is niet door de werkgever verschuldigd als je als werknemer ernstige verwijten te maken zijn in het kader van het gegeven ontslag. Je moet binnen 3 maanden na de datum waarop het dienstverband is geëindigd, een verzoek tot betaling van de transitievergoeding indienen bij de rechter, daarna is het recht daarop vervallen. Ook hier geldt dat je zo spoedig mogelijk juridisch advies moet vragen.

 

Wat zijn de gevolgen van een ontslag op staande voet?

Op grond van een dringende reden, denk dan aan misdragingen door de werknemer waardoor van de werkgever niet gevergd kan worden om de werknemer nog langer in dienst te houden, kan jouw werkgever je per direct en zonder toestemming van de rechter ontslaan.

In de wet staat in welke gevallen dat aan de orde is. De werkgever moet de reden voor je ontslag direct aangeven. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn ernstig voor de werknemer. Denk aan het weigeren van WW-uitkering, imago en reputatieschade, direct stoppen van de loonbetaling enz.

Verweer je zo spoedig mogelijk tegen het besluit van de werkgever en vraag de NVDA direct om juridische ondersteuning.

 

Kan mijn contract zomaar worden opgezegd?

Jij of jouw werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst tijdens de contractperiode opzeggen.

Als jij opzegt, moet je rekening houden met je opzegtermijn. Voor ontslag door de werkgever (bijvoorbeeld op grond van bedrijfseconomische redenen zoals een reorganisatie) is een ontslagvergunning van het UWV nodig. Het UWV geeft je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Net als jij moet de werkgever rekening houden met een opzegtermijn. De opzegtermijn staat in je CAO of in je arbeidsovereenkomst. Voor het opzeggen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst gelden aparte regels. Vraag in deze gevallen ook altijd tijdig advies aan de NVDA.

 

Is er tijdens mijn proeftijd sprake van een opzegtermijn?

Nee, als jij en/of je werkgever tijdens je proeftijd tot ontslag besluiten, is er geen opzegtermijn van toepassing.

Let op: Als jij ontslag neemt, moet je op diens verzoek je werkgever informeren over de reden van het ontslag. Andersom geldt hetzelfde, dus dan moet jouw werkgever op jouw verzoek de reden van ontslag aangeven.

 

Wat doe ik als mijn werkgever een ontslag voorstelt?

Je werkgever stelt voor om met ontslag te gaan, bijvoorbeeld door ondertekening van een beëindigingovereenkomst.

Omdat het voor jou niet altijd mogelijk is om de gevolgen van een dergelijke overeenkomst te overzien, adviseert de NVDA je in deze situaties altijd juridisch advies te vragen. Dit is ook van belang voor het recht op een WW uitkering na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, als dat al nodig/onontkoombaar is. Bovendien is het de vraag of er reden is voor toekenning van een vergoeding/ transitievergoeding bij een dergelijk ontslag.

 

Mijn werkgever wil mij ontslaan. Wat kan de NVDA voor mij betekenen?

De NVDA biedt juridische ondersteuning in ontslagprocedures. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de NVDA. Het secretariaat kan je doorverwijzen naar de juridisch adviseur mw. mr. Jane Kramer.

Je hebt recht op een half uur gratis juridisch advies per jaar als je lid bent van de NVDA. Als je minder dan drie maanden lid bent, geldt een eigen bijdrage van € 75. Als voor de procedure meer tijd nodig is dan waar je recht op hebt, zetten we de rechtshulp alleen op jouw verzoek voort. Over de kosten daarvan maak je afspraken met mr. Jane Kramer.

 

Ik heb een andere baan gevonden en wil direct bij mijn nieuwe werkgever aan de slag. Kan dit?

Nee.

Normaal gesproken heb je als werknemer te maken met een opzegtermijn. Tenzij in je arbeidsovereenkomst of in de CAO anders geregeld is of je nog in je proeftijd zit, is de opzegtermijn één maand. Met instemming van je werkgever kun je van deze termijn afwijken. In de CAO Huisartsenzorg is de opzegtermijn voor de werknemer 2 maanden.

Ik ben zwanger. Moet ik nachtdiensten draaien?

Nee. De Arbeidstijdenwet (ATW) bepaalt dat je bij zwangerschap in beginsel niet kan worden verplicht tot het draaien van nachtdiensten.

Het is bovendien mogelijk dat de CAO bepaalt dat je, als je hiertegen bezwaar maakt, na de derde maand van je zwangerschap geen consignatie-, bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten meer opgelegd kunt krijgen.

 

Ik ben zwanger. Mag ik tijdens mijn werk naar de gynaecoloog?

Ja. Je werkgever moet je in de gelegenheid stellen om de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan.

Je behoudt het recht op je salaris als je vanwege een controle bij verloskundige of gynaecoloog niet hebt kunnen werken.

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?

Als je na 104 weken nog niet (volledig) aan het werk bent, kun je voor een WIA-uitkering in aanmerking komen.

Hierover ontvang je in week 88 bericht van het UWV. De uitkering moet je na uiterlijk 93 weken (ongeveer 1 jaar en 10 maanden) aanvragen. Aan de hand van het re-integratiedossier dat je met jouw aanvraag meestuurt, bepaalt het UWV of jij en jouw werkgever voldoende gedaan hebben aan je re-integratie. Als dit het geval is beoordeelt een verzekeringsarts van het UWV of je al dan niet (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent. Als dit zo is, bepaalt een arbeidsdeskundige wat voor werk je nog kunt doen. Hun bevindingen liggen uiteindelijk ten grondslag aan de aard en hoogte van je uitkering.

De werkgever kan je na de periode van 104 weken ontslaan, maar is daartoe niet verplicht. Er is dan extra tijd om te werken aan de re-integratie. Als je ontslagen wordt, neemt het UWV deze inspanning op zich.

 

Kan ik vervroegd een WIA-uitkering aanvragen?

Als je niet meer kunt werken en je naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer beter wordt, kun je éénmalig vervroegd een WIA-uitkering aanvragen.

Dit kun je doen van 13 – 68 weken na je eerste ziektedag. Je hebt een verklaring van je bedrijfsarts nodig waaruit blijkt dat je duurzaam en volledig arbeidsongeschikt bent. Je werkgever kan je helpen bij het indienen van de aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.

 

Is 5 mei een vrije dag?

Zoals genoemd in artikel 1.1 van de CAO Huisartsenzorg, is 5 mei eens in de vijf jaar een vrije dag. De eerstvolgende is in 2025.

Alleen alle daadwerkelijk gewerkte uren op deze dag mogen worden gecompenseerd (worden opgenomen op een andere dag).

 

Buitengewoon verlof: Mijn ouders zijn 40 jaar getrouwd en we gaan een weekend weg. Heb ik recht op een vrije dag?

Nee. Er is slechts recht op een vrije dag indien de werknemer op de betreffende dag arbeid zou moeten verrichten.

In bijlage 11 van de CAO Huisartsenzorg staat dat bij het 40-jarig huwelijksfeest de ouders van werknemer één vrije dag wordt toegekend, maar voor het toekennen van die vrije dag is het voorwaarde dat het huwelijksfeest plaatsvindt op een dag dat arbeid zou moeten worden verricht.

Wordt het feest in het weekend gevierd en hoeft de werknemer in het weekend niet te werken, dan is er geen recht op een extra vrije dag voor of na dat weekend. Ditzelfde geldt voor een doordeweekse dag waarop niet gewerkt hoeft te worden.

Hoe zit het met verhuizen?

In de CAO’s staat dat een werknemer recht heeft op 2 dagen aaneengesloten verlof bij verhuizing. Er wordt geen uitspraak gedaan over meerdere verhuizingen in 1 jaar, maar de werkgever beslist in zaken, die niet voorzien zijn in de regeling. Indien zich dit voordoet, ga in overleg met de werkgever.

 

Waarmee moet ik rekening houden bij adoptie- en pleegzorgverlof?

Als je een kind adopteert en dit kind niet al langer dan zestien weken voor de officiële adoptie in jouw gezin komt, heb je recht op maximaal vier aaneengesloten weken adoptieverlof.

Je moet dit verlof in principe drie weken van tevoren aanvragen; korter mag alleen als je niet eerder op de hoogte was van de definitieve datum van adoptie. Aan je aanvraag moet je officiële papieren toevoegen waaruit blijkt dat je het kind gaat en mag adopteren (zoals een uittreksel van het bevolkingsregister of verklaring van de Vreemdelingenpolitie of het bemiddelingsbureau. Het verlof moet plaatsvinden in een periode van twee weken voorafgaand aan de adoptie tot zestien weken daarna. Je hoeft het niet tegelijk met je partner op te nemen. Je werkgever mag je dit verlof niet weigeren en mag het verlof niet aanmerken als vakantie. Tijdens je verlof heb je recht op een uitkering van het UWV die ongeveer gelijk is aan je loon.

Ook als je als pleegouder op hetzelfde adres woont als het pleegkind dat je verzorgt en er een contract is waaruit dit blijkt dat je verantwoordelijk bent voor de opvoeding en verzorging van je pleegkind, kun je in aanmerking komen voor adoptieverlof.

 

Ik wil na mijn zwangerschapsverlof minder werken. Moet mijn werkgever op mijn verzoek instemmen?

Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur heb je het (wettelijk) recht om eenmaal per twee jaar je werkgever te vragen om binnen je eigen functie je arbeidsduur te vermeerderen of te verminderen. Je moet dan wel tenminste een jaar in dienst zijn. Aanpassing van het aantal te werken uren vindt niet plaats tijdens ziekte. Let op: Deze wet geldt alleen voor organisaties met tien of meer werknemers.

Het verzoek om meer of minder te gaan werken, moet je vier maanden voor de gevraagde ingangsdatum indienen. Je moet aangeven op welke tijdstippen je wilt werken. je werkgever moet één maand voorafgaand aan de gevraagde ingangsdatum een schriftelijke en gemotiveerde beslissing nemen. Als hij dit niet doet, wordt het aantal uren (en salaris) automatisch aangepast volgens jouw verzoek.

De werkgever kan een verzoek om meer of minder te gaan werken niet snel afwijzen: hij moet daarvoor ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ hebben. Een zwaarwegend bedrijfsbelang doet zich bijvoorbeeld voor als er bij herbezetting van de vrijgekomen uren of bij de invulling van het rooster ernstige problemen ontstaan vanwege een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Of dat uitbreiding niet mogelijk is omdat er onvoldoende geld of ruimte in de personeelsformatie is.

 

Mijn werkgever schrijft mijn ziektedagen af als vakantiedagen. Mag dit?

Nee, tenzij je hierover schriftelijke afspraken maakte met je werkgever, bijvoorbeeld in je arbeidsovereenkomst.

Het is niet toegestaan om je ziektedagen in te ruilen tegen wettelijke vakantiedagen (vier maal het aantal dagen dat je wekelijks werkt). Voor een voltijder in de huisartsenzorg bedraagt het aantal wettelijke vakantie uren (4 x 38 u =) 152 en voor de voltijder in een ziekenhuis en gezondheidscentrum 144 uur.

Ook vakantiedagen die je in voorgaande jaren opgebouwd hebt, kun je niet ruilen tegen ziektedagen.

 

Ik heb ontslag genomen. Ben ik verplicht het restant van mijn vakantiedagen op te nemen?

Nee, je kunt de niet opgenomen vakantiedagen ook laten uitbetalen.

Omdat je als werknemer mag aangeven wanneer je met vakantie wilt gaan, is het voor een werkgever moeilijk om af te dwingen dat je vóór de beëindiging van je arbeidsovereenkomst je resterende vakantiedagen opneemt. Als je je resterende vakantiedagen niet opneemt, moet je ze uitbetaald krijgen.

 

Kan de werkgever mijn vakantiedagen uitbetalen?

Bovenwettelijke vakantiedagen kan de werkgever uitbetalen, wettelijke vakantiedagen niet.

Dit geldt niet als je uit dienst treedt. Dan moeten ook de wettelijke vakantiedagen uitbetaald worden.

 

Mag de werkgever mijn vakantieverzoek afwijzen?

In principe moet de werkgever je vakantie vaststellen voor de periode waarover jij vakantie aanvraagt. Het is aan te bevelen om die aanvraag schriftelijk in te dienen (de CAO Huisartsenzorg stelt dit in art. 8.1 zelfs verplicht).

Als de werkgever daarvoor dringende redenen heeft, kan hij jouw (bij voorkeur schriftelijke!) verzoek binnen twee weken afwijzen. Een dringende reden is echter niet snel aanwezig, en is er zeker niet omdat de werkgever zou stellen dat die vakantie hem niet goed uit komt.

Na vaststelling van je vakantie heeft de werkgever alleen in geval van dringende redenen een mogelijkheid om je vakantieperiode te verplaatsen. Als je door het verplaatsen van je vakantie schade lijdt (bijvoorbeeld als gevolg van het annuleren van je vakantie), moet hij die vergoeden.

Als de werkgever je vakantie-aanvraag niet honoreert, moet hij je wel in staat stellen om op een ander moment vakantie op te nemen. Minimaal gaat het om twee weken aaneengesloten of twee maal een week vakantie.

Je CAO kan aanvullende regels stellen (bijvoorbeeld art. 8.1 CAO Huisartsenzorg en art. 13.1 CAO Ziekenhuizen die beide een recht toekennen van drie weken aaneengesloten vakantie, en in de CAO gezondheidscentra zelfs de verplichting om een keer per jaar twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen. In deze CAO is ook een beperking opgenomen ten aanzien van de hoeveelheid uren die je mee mag nemen naar het daarop volgende jaar, namelijk maximaal 36 uur , zie Hoofdstuk VIII, artikel 35).

 

Gaat de opbouw van mijn vakantie door gedurende mijn zwangerschapsverlof?

De opbouw van vakantiedagen gaat ook door als je door zwangerschap of bevallingsverlof hebt.

Ook als je een uitkering krijgt omdat je adoptieverlof opneemt, gaat de opbouw van vakantie door. Dit geldt niet in het geval van ouderschapsverlof.

 

Gaat de opbouw van mijn vakantie door gedurende mijn ziekte?

Ja, je wettelijke vakantiedagen (vier maal het aantal uren dat je per week werkt) tijdens arbeidsongeschiktheid gewoon door.

Daarvoor bouwde je alleen vakantiedagen op gedurende de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid.

 

Ik neem halverwege het jaar ontslag. Heb ik recht op een eindejaarsuitkering?

Als je tijdens een kalenderjaar vertrekt (en dus op 31 december niet meer in dienst bent bij je werkgever), heb je recht op een evenredig deel van de eindejaarsuitkering.

Zie bijvoorbeeld de CAO huisartsenzorg 4.11 of de CAO ziekenhuizen 7.4.1.

In de CAO gezondheidscentra: hoofdstuk II, artikel 28c.

 

Wat gebeurt er na een gesprek?

Zorg ervoor dat je na het gesprek je conclusies en voornemens voor jezelf nog eens goed op rij zet en het gespreksverslag opvraagt en toetst.

Als het gespreksverslag volgens jou niet correct is, bespreek dit dan met je leidinggevende. Teken niet voor akkoord als je het niet eens bent met het verslag.

 

Hebben jullie tips voor een goed gesprek?

 • Stel aan de hand van de bespreekpunten van jou en je leidinggevende gezamenlijk een agenda op.
 • Houd voor ogen dat het functioneringsgesprek niet bedoeld is om je te beoordelen, maar om mogelijkheden te zoeken om jouw functioneren te verbeteren. Zo is het gemakkelijker om kritiek te accepteren. Schiet in ieder geval niet in de verdediging.
 • Vraag door en evalueer totdat je precies weet wat jouw leidinggevende bedoelt met zijn feedback.
 • Zorg ervoor dat je ook je eigen punten inbrengt en dat jouw leidinggevende ze begrijpt.
 • Zorg dat je concreet bent in het gesprek, zowel bij de bespreking van het functioneren van jou en jouw omgeving als bij het maken van afspraken.
 • Maak afspraken over de verslaglegging.

 

Hoe bereid ik me goed voor op een gesprek?

Het is belangrijk dat je het gesprek goed voorbereidt.

Tips

 • Bepaal welk doel je wilt bereiken met het gesprek en met welke afspraken je ‘de deur uit wilt komen’.
 • Maak voor jezelf duidelijk waar je goed en waar je minder goed in bent. Bepaal welke verbeteringen je wilt realiseren en wat je daarvoor nodig hebt.
 • Voorbeelden van verbeteringen die je wilt realiseren zijn bijvoorbeeld vakinhoudelijk, administratief of communicatief. Het kan gaan om het organiseren van je werk of om het plannen van je loopbaan. Om die verbeteringen te realiseren kun je (een vergoeding voor) scholing of begeleiding nodig hebben.
 • Verbeteringen kunnen ook gekoppeld zijn aan de sfeer op je werk of de samenwerking met collega’s.
 • Laat je leidinggevende vooraf weten waarover je het wilt hebben.

 

Wie neemt het initiatief tot zulke gesprekken?

Jij of jouw leidinggevende kunnen allebei het initiatief nemen voor een functioneringsgesprek. Daarin kunnen jullie vrijelijk de werksituatie spreken, inclusief het functioneren van de werknemer en werkgever. Doel ervan is het verbeteren van het functioneren en ook de onderlinge samenwerking en aansturing (en niet het beoordelen ervan). De effectiviteit van het gesprek zal toenemen als zowel jij als jouw leidinggevende een inbreng hebben.

Bij een beoordelingsgesprek ligt de nadruk op de beoordeling en is dit vaak gekoppeld aan het al dan niet aanpassen van het salaris en eventueel het maken van afspraken over het functioneren.

 

Is er een verschil tussen een functionerings- en een beoordelingsgesprek?

Ja, er is een verschil.

In de wet zijn deze niet geregeld. In de CAO Huisartsenzorg staat in artikel 4.6.a dat er jaarlijks een beoordelingsgesprek wordt gevoerd. Bij een positieve of neutrale beoordeling volgt de toekenning van een periodiek in de schaal, voor zover het maximum van de schaal nog niet is bereikt. Indien er geen gesprek plaatsvindt, moet de werkgever het periodiek ook toekennen.

Functioneringsgesprek

In een functioneringsgesprek kunnen jij en jouw leidinggevende vrijelijk de werksituatie spreken, inclusief het functioneren van de werknemer en werkgever. Doel ervan is het verbeteren van het functioneren en ook de onderlinge samenwerking en aansturing (en niet het beoordelen ervan). De effectiviteit van het gesprek zal toenemen als zowel jij als jouw leidinggevende een inbreng hebben.

Beoordelingsgesprek

Bij een beoordelingsgesprek ligt de nadruk op de beoordeling en is dit vaak gekoppeld aan het al dan niet aanpassen van het salaris en eventueel het maken van afspraken over het functioneren.

 

Moet de werkgever een hepatitis-B injectie voor de werknemer vergoeden?

De noodzakelijke inentingen tegen beroepsziekten komen voor rekening en verantwoording van de werkgever.

Zie bijvoorbeeld artikel 10.2 van de Cao Huisartsenzorg.

 

Mag een doktersassistent wel of niet bij patiënten thuis de griepprik geven?

Ja, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden hebben te maken met de Wet BIG.

Zoals elke injectie is ook de influenzavaccinatie een ‘voorbehouden handeling’ in de zin van de Wet BIG. De arts mag opdracht geven aan een praktijkmedewerker tot het uitvoeren van een injectie (ook de influenzavaccinatie) onder de volgende voorwaarden:

 • De medewerker die de opdracht krijgt, is bekwaam deze uit te voeren. ‘Bekwaamheid’ houdt in dat de assistent de handeling naar behoren kan uitvoeren, dat hij/zij goed geïnstrueerd is, kennis van de context heeft en mogelijke complicaties kan herkennen.
 • De opdrachtgever is zeker van deze bekwaamheid (in officiële taal: ‘de opdrachtgever heeft zich van deze bekwaamheid vergewist’).
 • De opdrachtgever (huisarts) heeft toezicht en mogelijkheid van tussenkomst ‘voldoende verzekerd’.

Preventie Maatwerk, als gezamenlijk project opgezet door Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft enkele tips om aan deze laatste voorwaarde (voldoende verzekering van toezicht en tussenkomst) te voldoen:

 • Van tevoren moet zijn besproken wat de beste werkwijze is in het geval van complicaties. Bij voorkeur moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.
 • Er moeten afspraken zijn gemaakt over de (telefonische) bereikbaarheid van de huisarts en wanneer iemand direct een alarmnummer moet bellen.

 

Ik wil meer of minder gaan werken, mag dat?

Werk je in een solopraktijk? Dan kan het voor de werkgever lastig worden als jij minder wilt gaan werken, maar dat hoeft niet.

Werk je in een praktijk met meer dan 10 werknemers? Dan zijn weer andere regels van toepassing. Deze zijn vastgelegd in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA).

Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Tip: Kijk daar ook eens bij de veelgestelde vragen over meer of minder werken.

 

Hoe worden mijn aanwezigheids-/bereikbaarheids-/consignatiediensten uitbetaald?

Iedere cao kent een eigen vergoedingsregeling, meestal met een vergoeding in tijd of in geld.

Bij het berekenen van de vergoeding geldt meestal een minimale tijd van een half uur per oproep. Een oproep kan betekenen dat je naar je werk moet, maar noodzakelijk is dat niet: ook een telefonische oproep is een oproep.

 

Hoeveel aanwezigheidsdiensten mag ik draaien?

Over een periode van 26 weken mag je maximaal 52 keer ingeroosterd worden voor een aanwezigheidsdienst.

 

Hoeveel bereikbaarheidsdiensten mag ik draaien?

Over een periode van 7 x 24 uur kun je op grond van de Arbeidstijdenwet (ATW) voor maximaal drie en over een periode van 16 weken voor maximaal 32 bereikbaarheidsdiensten ingeroosterd worden.

De maximumduur van de bereikbaarheidsdienst is 24 uur. Per 24 aaneengesloten uren mag je maximaal 13 uur arbeid verrichten of, eens per week, maximaal 16 uur.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg