• Home
  • FAQ CAO categoriën: verlof

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Is 5 mei een vrije dag?

Zoals genoemd in artikel 1.1 van de CAO Huisartsenzorg, is 5 mei eens in de vijf jaar een vrije dag. De eerstvolgende is in 2020.

Alleen alle daadwerkelijk gewerkte uren op deze dag mogen worden gecompenseerd (worden opgenomen op een andere dag).

 

Buitengewoon verlof: Mijn ouders zijn 40 jaar getrouwd en we gaan een weekend weg. Heb ik recht op een vrije dag?

Nee. Er is slechts recht op een vrije dag indien de werknemer op de betreffende dag arbeid zou moeten verrichten.

In bijlage 11 van de CAO Huisartsenzorg staat dat bij het 40-jarig huwelijksfeest de ouders van werknemer één vrije dag wordt toegekend, maar voor het toekennen van die vrije dag is het voorwaarde dat het huwelijksfeest plaatsvindt op een dag dat arbeid zou moeten worden verricht.

Wordt het feest in het weekend gevierd en hoeft de werknemer in het weekend niet te werken, dan is er geen recht op een extra vrije dag voor of na dat weekend. Ditzelfde geldt voor een doordeweekse dag waarop niet gewerkt hoeft te worden.

Hoe zit het met verhuizen?

In de CAO’s staat dat een werknemer recht heeft op 2 dagen aaneengesloten verlof bij verhuizing. Er wordt geen uitspraak gedaan over meerdere verhuizingen in 1 jaar, maar de werkgever beslist in zaken, die niet voorzien zijn in de regeling. Indien zich dit voordoet, ga in overleg met de werkgever.

 

Wanneer heb ik recht op langdurend zorgverlof en hoe lang duurt dit?

Als het leven van je eigen (pleeg-, adoptie, door jou erkend) kind, je partner of ouder door een levensbedreigende ziekte op korte termijn ernstig in gevaar is, kun je langdurend zorgverlof opnemen.

De duur van het verlof bedraagt maximaal zes maal het aantal uren dat je per week werkt. Je kunt het opnemen in een periode van twaalf weken, voor ten hoogste de helft van het aantal uren dat je per week werkt. In overleg met je werkgever kun je afwijkende afspraken maken, zoals opname van het verlof over een andere termijn. Je moet het tenminste twee weken voorafgaand aan de ingangsdatum melden en daarbij vermelden om welke redenen je het opneemt, voor wie de zorg bedoeld is en wat de duur, omvang en spreiding van het verlof is. De werkgever kan je het verlof schriftelijk en gemotiveerd afwijzen, maar moet daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen hebben die naar redelijkheid zwaarder wegen dan jouw belang als werknemer. Tijdens het verlof heb je geen wettelijk recht op doorbetaling van je salaris.

In je CAO kunnen aanvullende regelingen voor kortdurend zorgverlof zijn opgenomen. Zo regelt de CAO Huisartsenzorg in art. 8.4 dat dit verlof alleen geldt voor werknemers die minstens een jaar in dienst zijn. Ook is het mogelijk dat kortdurend zorgverlof geheel of gedeeltelijk als langdurend zorgverlof wordt aangemerkt. De CAO Ziekenhuizen bepaalt in art. 13.4.4. dat je gedurende elf weken recht hebt op doorbetaling van je salaris en je gedurende deze periode geen vakantierechten opbouwt.

 

Wanneer heb ik recht op kortdurend zorgverlof en hoe lang duurt dit?

Kortdurend zorgverlof kun je opnemen als je (inwonend) kind, partner of ouder ziek is en zorg nodig heeft. De duur van dit verlof bedraagt op jaarbasis maximaal twee maal het aantal uren dat je per week werkt. Je hoeft het verlof niet aaneengesloten op te nemen. Je werkgever kan het verlof weigeren, bijvoorbeeld als de praktijk door jouw afwezigheid in ernstige problemen komt.

Gedurende het zorgverlof wordt 70 procent van je salaris doorbetaald (maar nooit minder dan 70% van het minimumloon en in principe niet meer dan 70% van het maximumdagloon).

Let op! De regelingen voor calamiteiten- en kortdurend zorgverlof lijken veel op elkaar. De eerste regeling is bestemd voor de eerste noodopvang. Lukt het je niet om de zorg voor naasten binnen een dag aan iemand anders over te dragen, dan kan je daarna gebruik maken van de regeling kortdurend zorgverlof.

In je CAO kunnen aanvullende regelingen voor kortdurend zorgverlof zijn opgenomen. Zo regelt de CAO Huisartsenzorg in art. 8.3 dat jouw salaris gedurende het kortdurende zorgverlof volledig doorbetaald wordt. In de CAO Gezondheidscentra staat dit in Hoofdstuk VIII artikel 36 en 36 a.

 

Wanneer heb ik recht op calamiteitenverlof en hoe lang duurt dit?

Als je te maken hebt met een onvoorziene situatie die de onmiddellijke opname van verlof noodzakelijk maakt, heb je recht op calamiteitenverlof.

Onvoorziene situaties kunnen zich bijvoorbeeld voordoen bij de bevalling van je partner of het overlijden van naaste verwanten of een ernstige lekkage. De duur van het verlof is beperkt tot de tijd die je redelijkerwijs nodig hebt om maatregelen te treffen. Je hebt recht op doorbetaling van je salaris.

Let op! De regelingen voor calamiteiten- en kortdurend zorgverlof lijken veel op elkaar. De eerste regeling is bestemd voor de eerste noodopvang. Lukt het je niet om de zorg voor naasten binnen een dag aan iemand anders over te dragen, dan kan je daarna gebruik maken van de regeling kortdurend zorgverlof.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op