• Home
  • FAQ CAO categoriën: verlof

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Is 5 mei een vrije dag?

Zoals genoemd in artikel 1.1 van de CAO Huisartsenzorg, is 5 mei eens in de vijf jaar een vrije dag. De eerstvolgende is in 2025.

Alleen alle daadwerkelijk gewerkte uren op deze dag mogen worden gecompenseerd (worden opgenomen op een andere dag).

 

Buitengewoon verlof: Mijn ouders zijn 40 jaar getrouwd en we gaan een weekend weg. Heb ik recht op een vrije dag?

Nee. Er is slechts recht op een vrije dag indien de werknemer op de betreffende dag arbeid zou moeten verrichten.

In bijlage 11 van de CAO Huisartsenzorg staat dat bij het 40-jarig huwelijksfeest de ouders van werknemer één vrije dag wordt toegekend, maar voor het toekennen van die vrije dag is het voorwaarde dat het huwelijksfeest plaatsvindt op een dag dat arbeid zou moeten worden verricht.

Wordt het feest in het weekend gevierd en hoeft de werknemer in het weekend niet te werken, dan is er geen recht op een extra vrije dag voor of na dat weekend. Ditzelfde geldt voor een doordeweekse dag waarop niet gewerkt hoeft te worden.

Hoe zit het met verhuizen?

In de CAO’s staat dat een werknemer recht heeft op 2 dagen aaneengesloten verlof bij verhuizing. Er wordt geen uitspraak gedaan over meerdere verhuizingen in 1 jaar, maar de werkgever beslist in zaken, die niet voorzien zijn in de regeling. Indien zich dit voordoet, ga in overleg met de werkgever.

 

Waarmee moet ik rekening houden bij adoptie- en pleegzorgverlof?

Als je een kind adopteert en dit kind niet al langer dan zestien weken voor de officiële adoptie in jouw gezin komt, heb je recht op maximaal vier aaneengesloten weken adoptieverlof.

Je moet dit verlof in principe drie weken van tevoren aanvragen; korter mag alleen als je niet eerder op de hoogte was van de definitieve datum van adoptie. Aan je aanvraag moet je officiële papieren toevoegen waaruit blijkt dat je het kind gaat en mag adopteren (zoals een uittreksel van het bevolkingsregister of verklaring van de Vreemdelingenpolitie of het bemiddelingsbureau. Het verlof moet plaatsvinden in een periode van twee weken voorafgaand aan de adoptie tot zestien weken daarna. Je hoeft het niet tegelijk met je partner op te nemen. Je werkgever mag je dit verlof niet weigeren en mag het verlof niet aanmerken als vakantie. Tijdens je verlof heb je recht op een uitkering van het UWV die ongeveer gelijk is aan je loon.

Ook als je als pleegouder op hetzelfde adres woont als het pleegkind dat je verzorgt en er een contract is waaruit dit blijkt dat je verantwoordelijk bent voor de opvoeding en verzorging van je pleegkind, kun je in aanmerking komen voor adoptieverlof.

 

Ik wil na mijn zwangerschapsverlof minder werken. Moet mijn werkgever op mijn verzoek instemmen?

Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur heb je het (wettelijk) recht om eenmaal per twee jaar je werkgever te vragen om binnen je eigen functie je arbeidsduur te vermeerderen of te verminderen. Je moet dan wel tenminste een jaar in dienst zijn. Aanpassing van het aantal te werken uren vindt niet plaats tijdens ziekte. Let op: Deze wet geldt alleen voor organisaties met tien of meer werknemers.

Het verzoek om meer of minder te gaan werken, moet je vier maanden voor de gevraagde ingangsdatum indienen. Je moet aangeven op welke tijdstippen je wilt werken. je werkgever moet één maand voorafgaand aan de gevraagde ingangsdatum een schriftelijke en gemotiveerde beslissing nemen. Als hij dit niet doet, wordt het aantal uren (en salaris) automatisch aangepast volgens jouw verzoek.

De werkgever kan een verzoek om meer of minder te gaan werken niet snel afwijzen: hij moet daarvoor ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ hebben. Een zwaarwegend bedrijfsbelang doet zich bijvoorbeeld voor als er bij herbezetting van de vrijgekomen uren of bij de invulling van het rooster ernstige problemen ontstaan vanwege een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Of dat uitbreiding niet mogelijk is omdat er onvoldoende geld of ruimte in de personeelsformatie is.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg