• Home
  • FAQ CAO categoriën: bij-en-nascholing

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Wie betaalt de kosten van de nascholing?

Binnen een aantal cao’s is de werknemer verplicht om ‘de voor de functie benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden’. Raadpleeg de voor jou geldende cao voor de precieze tekst van het artikel over scholing. Elke cao kent rechten en plichten ten aanzien van bij- en nascholing.

De CAO Huisartsenzorg maakt onderscheid tussen

  • (verplichte) functiegerichte nascholing en
  • (vrijwillige) loopbaangerichte nascholing

In beide gevallen vergoedt de werkgever na toestemming de kosten voor 100%. Alleen bij functiegerichte scholing vergoeden ze ook de opleidingstijd. Wel kan bij vrijwillige nascholing gebruik worden gemaakt van de uren uit de levensfasevoorziening.

Binnen de CAO Gezondheidscentra krijgt de werknemer de gelegenheid om een passende functie te blijven vervullen dan wel andere mogelijkheden te ontwikkelen. Daarvoor maakt men gebruik van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en wordt tenminste 2% van de loonsom beschikbaar gesteld voor scholing van de werknemers.

De CAO Ziekenhuizen gaat uit van het volgende: ‘De werknemer heeft recht op en plicht tot het volgen van scholingsactiviteiten.’ Kosten voor opleidingen die in opdracht van de werkgever worden gevolgd, worden volledig vergoed en als werktijd aangemerkt. Overige scholingswensen moeten worden ingewilligd als deze passen binnen het scholingsplan van het ziekenhuis en besproken zijn in het jaargesprek met de werknemer.

Binnen de GGD en Jeugdgezondheidszorg gelden de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren. Deze is beter bekend als de CAR-UWO regeling. De scholingsparagraaf daarvan luidt als volgt. ‘De werkgever stelt met instemming van de ondernemingsraad voor de organisatie een jaarlijks opleidingsbeleid op. De werkgever en de ambtenaar spreken ten minste één keer in de drie jaar met elkaar een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) af. In dit plan spreken de werkgever en de ambtenaar met elkaar af op welke manier vorm gaat worden gegeven aan de loopbaanontwikkeling van de medewerker.

Senior assistent GGD en Jeugdgezondheidszorg
Binnen de GGD en Jeugdgezondheidszorg kent men naast de reguliere functie van doktersassistent over het algemeen een uitloop naar senior-doktersassistent (functieschaal 6). Die functie kent aanvullende eisen, zoals werkervaring van vier jaar en een actieve rol in de intercollegiale deskundigheidsbevordering van doktersassistenten.

Arbodienst
Arbo-diensten hebben geen eenduidige CAO voor de hele sector. Enkele arbo-diensten hebben hun eigen arbeidsvoorwaardenbeleid (bijv. Arbo-Unie, Metis). Anderen vallen onder het verzekeringsconcern waar zij onderdeel van uitmaken (bijvoorbeeld Achmea). Arbo-diensten moeten voldoen aan de ‘Richtlijn Arbo-diensten’ en het ‘Reglement certificatie arbo-diensten’. Hierin is opgenomen dat de Arbo-dienst geschoold personeel moet hebben en voldoende middelen voor scholing ter beschikking moet stellen (Richtlijn paragraaf 2.1.3.3).

Heb ik recht op een vergoeding voor bij- en nascholing?

In veel cao’s staat een regeling voor de vergoeding van bij- en nascholing. In de vergoedingsregeling voor bij- en nascholing in de CAO Huisartsenzorg bestaat onderscheid tussen het volgen van een functiegerichte- door de werkgever in overleg met de OR, PVT of werknemer voor de functie verplichte scholing (art. 6.3) en een loopbaangerichte scholing (art. 6.4). In het eerste geval heeft de werknemer recht en indien afgesproken de plicht om 20 uur per jaar scholing te volgen, waarbij de werkgever betaald verlof verleent voor het volgen van die verplichte scholing. De kosten voor de functiegerichte scholing en de daarmee gemoeide reis- en verblijfkosten zijn ook voor rekening van de werkgever.

Een loopbaangerichte scholing vindt plaats op basis van vrijwilligheid als gevolg van een afspraak tussen de werkgever en de werknemer en heeft als uitgangspunt dat de werkgever de studiekosten voor rekening neemt en de werknemer de opleiding volgt in eigen tijd (of hiervoor onbetaald verlof opneemt, of hiervoor de levensfase uren inzet conform artikel 6.9 c CAO Huisartsenzorg).

De CAO Ziekenhuizen schrijft in art. 3.2.18 voor dat de werkgever in overleg met de ondernemingsraad een scholingsplan opstelt met aandacht voor studiekosten en studieverlof. In de CAO Gezondheidscentra zie hoofdstuk IX, artikel 41)

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op