• Home
  • FAQ CAO categoriën: arbeidsovereenkomst

FAQ CAO

Alles uitvouwen

Na afloop van mijn tijdelijke contract werk ik door, zonder dat ik een nieuwe arbeidsovereenkomst krijg. Kan dit?

Ja. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan stilzwijgend verlengd worden. Hij duurt dan voor dezelfde termijn als waarvoor hij al geldig was, maar voor maximaal een jaar. Met andere woorden: als je een arbeidsovereenkomst voor een half jaar had, geldt de verlenging ook voor een half jaar. Als je een arbeidsovereenkomst voor twee jaar had, geldt de nieuwe voor een jaar. Als het al de vierde verlenging is of de termijn van 24 maanden wordt overschreden dan ontstaat daardoor een contract voor onbepaalde tijd , ook indien dit niet de bedoeling is van werkgever en/of werknemer. Dit wordt de ketenbepaling genoemd.

Meer informatie over je arbeidsovereenkomst vind je in je cao (hoofdstuk 3 CAO Huisartsenzorg, hoofdstuk 3 CAO Ziekenhuizen).

Ik heb een contract voor bepaalde tijd. Wat betekent dit?

Met iedere werknemer kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan, dit is ook zonder uitzondering toegestaan in de CAO Huisartsenzorg en de CAO Ziekenhuizen. In de CAO Gezondheidscentra zijn er wel restricties wanneer er een arbeidsovereenkomst mag worden aangegaan en voor welke termijn. Kijk dit goed na.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode, behalve indien in de arbeidsovereenkomst staat dat voorafgaande opzegging nodig is. Dit is een groot verschil met de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die opgezegd of ontbonden moet worden indien slechts een van beide partijen de beëindiging van de overeenkomst wil.

Per 1 januari 2015 geldt de zogenaamde aanzegverplichting voor de werkgever bij arbeidsovereenkomsten die voor tenminste 6 maanden of langer zijn aangegaan. In dat geval moet de werkgever tenminste een maand voor het einde van die overeenkomst de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst.

Boete
Doet de werkgever dat niet dan is hij aan de werknemer een boete van een maandsalaris verschuldigd. Indien hij het te laat doet dan is de boete naar rato van de tijd dat de aanzegging te laat is gedaan. Tegelijkertijd dient de werkgever de voorwaarden waaronder wordt voortgezet schriftelijk mede te delen. Indien hij dat nalaat wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden, voor dezelfde duur, met een maximum van een jaar.

Ketenbepaling
Bij meer dan drie contracten voor bepaalde tijd, die elkaar met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden opvolgen, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt als de totale duur van de elkaar opvolgende tijdelijke contracten (inclusief onderbrekingen van minder dan 6 maanden daarvan) langer is dan 24 maanden. Ook dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is de zogenoemde ‘ketenbepaling’.

 

Wat is proeftijd?

Je proeftijd is bedoeld om kennis te maken. Tijdens je proeftijd kunnen jij of je werkgever je arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Je proeftijd bedraagt maximaal twee maanden als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afsluit of als jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd twee jaar of langer duurt. Als je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd minder dan twee jaar duurt of niet op een datum is gesteld (zoals bij vervanging tijdens ziekte of zwangerschap) duurt de proeftijd maximaal een maand. Bij een arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden is het afspreken van een proeftijd niet toegestaan en is dat een nietige bepaling. Dat wil zeggen dat er in die periode niet per direct kan worden opgezegd.

Het opnemen van een proeftijd in je arbeidsovereenkomst is niet verplicht. Als je al bekend bent met het werk en de werkgever vindt de NVDA dat er geen goede grond voor een proeftijd. Ook als je een baan hebt opgezegd om bij een andere werkgever aan de slag te gaan, moet je je afvragen of je wel akkoord gaat met een proeftijd.

Meer informatie over je proeftijd vind je in je cao CAO Huisartsenzorg en CAO Ziekenhuizen: hoofdstuk 3; CAO Gezondheidscentra: hoofdstuk II.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen werkgever en werknemer. De werknemer verplicht zich om voor de werkgever arbeid te verrichten en de werkgever verplicht zich om daarvoor het afgesproken loon te betalen. De arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden aangegaan, dit verdient uiteraard verreweg wel de voorkeur. Zorg ervoor dat de arbeidsovereenkomst in je bezit is en ondertekend voor de datum van indiensttreding, en controleer of de juiste cao van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst.

In jouw geval is dat waarschijnlijk de CAO Huisartsenzorg of de CAO Ziekenhuizen. Regelingen uit deze cao’s zijn op jouw arbeidsovereenkomst van toepassing en hebben onder meer betrekking op de hoogte van je salaris, vergoedingen, pensioen, werktijden, vakantie, et cetera. De cao’s kennen bepalingen over je arbeidsovereenkomst, zoals over de verplichting om de standaard arbeidsovereenkomsten uit de bijlagen in de cao toe te passen. In de CAO Gezondheidscentra staat dat in hoofdstuk II, in de andere twee cao’s in hoofdstuk 3.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op